Свободно работно място за длъжността Уредник ...
Дата: 2010-05-05 12:24:36


Регионален исторически музей гр. Кюстендил обявява свободно място за длъжността Уредник в отдел „Фондове” на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”.

Кратко описание на длъжността: Уредникът в отдел „Фондове” е материално-отговорно лице; Подготвя документация за новопостъпилите ценности в музея; Води топографски описи и картотеки на съхраняваните музейни материали, съставя и приема необходимата документация за движението на материалите в или извън музея; Подрежда и систематизира по видове материали, музйните ценности във фондохранилището, грижи се непрекъснато за физическото състояние на съхраняваните материали, осъществява превантивни мерки в помещенията и по видове материали за опазване на музейните движими културни ценности; Подготвя необходимите справки за отдела, консерватора и директора; Трябва да знае Закона за културните ценности, поднормативните документи (наредби, инструкции, заповеди), отнасящи се до юридическата и физическата охрана на музейните ценности.
Професионална област: история
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: минимална степен на завършено образование – бакалавър;
Предимства: добро владеене писмено и говоримо на английски език;
Размер на основната заплата за длъжността - 360 лева.
Начин на провеждане на избора: по документи и интервю;
Други компетентности: Компютърна грамотност, отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: 1. Заявление за участие в избора; 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит; 4. Копие от документ за самоличност. 5. Професионална автобиография; 6. Свидетелство за съдимост; 7. Медицинско свидетелство.
Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул .”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 21.05.2010 година включително.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg