ОБЯВЯВА КОНКУРС
Дата: 2015-06-10 15:58:26


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, гр. Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „библиотекар – зав. Специализирана научна библиотека и завеждащ Научен архив” в Регионален исторически музей Кюстендил, Код по НКПД: 26225001, КИД 9102.


1. Кратко описание на длъжността: Формира политика на развитие на звеното, отговаря за потребностите от организиране, подреждане и съхранение на библиотечния фонд; Организира работата на специализираната Научна библиотека в РИМ Кюстендил; Извършва дейности по системното комплектуване фондовете на библиотеката; Проучва, подбира(съгласувано със специалистите в музея) и закупува научна литература, подпомагаща научно-изследователската работа в музея; Обработва новопостъпилата литература – съобразно структурата на библиотечния фонд; Създава и поддържа бази данни в модулите: „Електронен каталог – книги” и „Своден каталог на старопечатните, редки и ценни издания”; Изпълнява и длъжността на Завеждащ Научен архив – организира, подрежда, поддържа и съхранява материалите в информационното хранилище; Обработва - класифицира и инвентира материалите за Научния архив съгласно утвърдената номенклатура на информационното хранилище.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността – 450, 00 лв.

2.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
2.1. Да имат завършено висше образование в професионално направление „ Обществени комуникации и информационни науки”, квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”;
2.2. Допълнителна квалификация (обучение): Компютърна грамотност – работа с MS Word, MS Exsel и работа в Интернет.
2. 3. Да са физически и психически здрави;
2.4. Да не са осъждани.

3. Други изисквания:
- трудов стаж - е предимство;
- способност да работи в екип;
- аналитичност, комуникативност, информираност;
- да познават основните софтуерни продукти/компютърна грамотност/: Windows, Word, Excel, Internet;
- да познават нормативната уредба в областта на библиотечното дело и опазване на културното наследство.

4. Изисквания, носещи предимства:
– образователно-квалификационна степен „магистър” в професионална област „ Библиотечно-информационни науки”;
– писмено и говоримо владеене на английски език и/или друг чужд език;
– професионален опит по специалността/ референции и препоръки/.

5. Начин на провеждане на конкурса:

Директорът на РИМ – Кюстендил назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

Одобрените кандидати получават конспект за изпита и информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит , в срок не по-късно от 14 дни преди насрочената дата за провеждането му.

5.1. Конкурсът се провежда чрез писмен и устен изпит.
5.2. Протичане на изпита:
- Изпитът се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.
- Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
- Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

6.Документи и срокове за кандидатстване:
Кандидатите подават в деловодството на Регионален исторически музей – Кюстендил, бул. „ България 55”, следните документи:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи;
6.2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие);
6.3. Професионална автобиография;
6.4. Документ за самоличност (копие);
6.5. Свидетелство за съдимост (оригинал);
6.6. Медицинско свидетелство (оригинал);
6.7. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие);
6.8. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие);
6.9. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 08.06.2015 г. до 07.07. 2015 г., от 08:30 часа до 16:30 часа.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg