ОБЯВЯВА КОНКУРС - УРЕДНИК ...
Дата: 2017-04-05 12:25:15


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, гр. Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС

На основание чл. 89, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, за заемане по чл. 68, ал. 1, т. 3 на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „уредник” в отдел „Връзки с обществеността”

1. Кратко описание на длъжността: Участва в изработването и изпълнението на образователните програми на музея; Разработва и участва в ежемесечните детски музейни работилници, организирани от музея; Взема участие при организиране и уреждане на временни и постоянни експозиции в музея; Поддържа интернет връзка с музеи и сродни институции в страната и чужбина, туроператорски фирми и др.; Актуализира уеб-сайта на музея; Работи системно и диференцирано като екскурзовод и с други посетители (туристи, специализирани групи, официални делегации); Изнася обзорни и тематични беседи; Следи научната литература в своята специалност и новости в методиката и практиката на музейното дело; Подпомага и съдейства за повишаване квалификацията на екскурзоводите и информаторите; Взема участие в творческата разработка на проблеми, свързани с методиката и практиката на екскурзоводната дейност; Организира и участва при провеждане на мероприятия в музея, ученически чествания, викторини, конкурси, юбилеи и изложби; Изпълнява и други задачи в рамките на основните функции и задължения на длъжността;

1.1. Размер на основната заплата за длъжността – 580, 00 лв.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
2.2. Области на висше образование – „Хуманитарни науки”, специалност „История”, „Музейна педагогика” „Музеология”, „Етнология”, „Филология”, „Културология”,

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Да познава нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство;
3.2. Да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet;
4. Изисквания, носещи предимства:
– образователно-квалификационна степен магистър – „българска история”, „музеология”, „ музейна педагогика”;
– писмено и говоримо владеене на английски език (или друг чужд език);
– професионален опит по специалността;
– педагогическа правоспособност.

5. Начин на провеждане на конкурса:
– По документи;
– Интервю-събеседване по културно-историческото наследство на град Кюстендил, по историята на музейното дело в Кюстендил и действащата нормативна база в областта на културното наследство.

6. Необходими документи за участие в конкурса:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи;
6.2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие).
6.3. Професионална автобиография;
6.4. Документ за самоличност (копие);
6.5. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие);
6.6. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие);
6.7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).

Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени за събеседване на посочените от тях данни за контакт.

Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул .”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа, в срок до 30.04.2017 г.
Заявленията могат да бъдат подадени и в сканиран вид на следните имейл адреси:
rmuseum.kn@mailbg или rmuseum.kn@abv.bg.


За допълнителна информация тел.: 078/55 00 95; GSM: 0895 541 369Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg