ОБЯВЯВА КОНКУРС
Дата: 2018-06-05 11:28:17


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „уредник” в отдел „Археология”, код по НКПД 26216004, КИД 9102.

1.Кратко описание на длъжността: Участва и/или сам ръководи теренни археологически проучвания. Изготвя научна документация за проведените теренни проучвания, съгласно нормативните документ.Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея. Подготвя научно-популярни материали. Организира временни и постоянни експозиции и участва в уреждането им. Изготвя становища, експертизи, справки и други материали за общински и държавни орган, юридически и физически лица. Изнася беседи в музейните експозиции.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността – 690, 00 лв.

2.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
2.1. Да имат завършено висше образование в професионална област „История и археология” „ с образователно-квалификационна степен:
- магистър по специалност „археология”;
- магистър по специалност "археометрия", след придобита бакалавърска степен по "археология";
- магистър по специалност от професионално направление "История и археология", със специализация или профил по “археология”;
- бакалавър по специалност „археология”
2. 2. Да са физически и психически здрави;
2.3. Да не са осъждани.

3. Други изисквания:
- трудов стаж - е предимство
- способност да работи в екип
- аналитичност, комуникативност, информираност
- да познават основните софтуерни продукти/компютърна грамотност/: Windows, Word, Excel, Internet;
- да познават нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство;

4. Изисквания, носещи предимства:
– образователна и научна степен „ доктор” по археология;
-..трудов стаж като археолог/ ръководител и/или зам. ръководител на теренни проучвания/ ;
– писмено и говоримо владеене на английски език и/или друг чужд език;
– професионален опит по специалността/ референции и препоръки/.

5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. Конкурсът се провежда чрез писмен и устен изпит по археология/антична/.
5.2. Протичане на изпита:
- Изпитът се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.
- Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
- Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

6.Документи и срокове за кандидатстване:
Кандидатите подават в деловодството на Регионален исторически музей – Кюстендил, бул. „ България 55”, следните документи:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи;
6.2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие).
6.3. Професионална автобиография;
6.4. Документ за самоличност (копие);
6.5. Свидетелство за съдимост (оригинал);
6.6. Медицинско свидетелство (оригинал);
6.7. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие);
6.8. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие);
6.9. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).

При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикуването на обявата.


Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа.

Директорът на РИМ – Кюстендил назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

Одобрените кандидати получават конспект за изпита и информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит , в срок не по-късно 14 дни преди насрочената дата за провеждането му.
Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Справки и документи:
Регионален исторически музей „ Акад. Й. Иванов” Кюстендил
бул .”България” № 55, тел. : 078 550095; 0887965284



Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg