Във връзка с обявения конкурс ...
Дата: 2018-07-13 14:25:59


Във връзка с обявения конкурс и получените заявления за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „уредник” в отдел „Археология” на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” Кюстендил до участие в конкурса са допуснати следните кандидати:

1. Димитринка Александрова Павлова;
2. Евгени Георгиев Димитров.


Писменият изпит ще се проведе на 25.07.2018 г., от 10, 00 часа, в конферентната зала на музея. Устният изпит и интервю с допуснатите кандидати, съгласно т. 5.2. от обявата, ще се проведе в същия ден.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Недопуснати кандидати:

1. Даниел Симеонов Кирилов – Не отговаря на изискването за образователно квалификационна степен и специалност по т. 2.1. от обявата: Да имат завършено висше образование в професионална област „История и археология” „с образователно-квалификационна степен: магистър по специалност „археология”; магистър по специалност "археометрия", след придобита бакалавърска степен по "археология"; магистър по специалност от професионално направление "История и археология", със специализация или профил по “археология”; бакалавър по специалност „археология”;

2. Пламен Георгиев Михайлов – Не отговаря на изискването за образователно квалификационна степен и специалност по т. 2.1 от обявата: Да имат завършено висше образование в професионална област „История и археология” с образователно-квалификационна степен: магистър по специалност „археология”; магистър по специалност "археометрия", след придобита бакалавърска степен по "археология"; магистър по специалност от професионално направление "История и археология", със специализация или профил по “археология”; бакалавър по специалност „археология”.

Председател на конкурсна комисия:
Гл. асистент д-р Светослава ФилиповаИзточник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg