Конкурс за длъжност „Главен счетоводител"
Дата: 2019-03-18 13:36:17


Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов" обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен счетоводител", код по НКПД: 12116007, КИД 9102, на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ.
Срокът за подаване на документите за участие в конкурса се приемат до 17, 00 часа на 18 април 2019 г.
1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1.1. Степен на образование: висше, образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
1.2. Професионален опит: най - малко 2 /две/ години/ професионален опит като гл. счетоводител и/ или 5 години трудов стаж като счетоводител в бюджетната сфера;
1.3. Професионално направление – финанси, счетоводство и контрол, икономика, банково дело, одит и финансовата инспекция;
1.4. Професионална област – финанси, счетоводство и одит, администрация, икономика и управление;
1.5. Да отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 2 от Закона за счетоводството.
1.6. Основни умения/компетенции: Работа със специализиран счетоводен софтуер, компютърна грамотност и ползване на MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, управленска и стратегическа компетентност, работа в екип, организационна и комуникативна компетентност, отлична професионална компетентност в областта на финансово – счетоводното, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;
1.7. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: професионален опит в работата с финансово управление на проекти, писмено и говоримо владеене на английски език и/или друг чужд език, професионален опит по специалността/ референции и препоръки/.
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на музея, в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметната палата и изградените Системи за финансово управление и контрол в Община Кюстендил и РИМ-Кюстендил. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, сборен баланс и сборна оборотна ведомост на музея. Подписва заедно с директора всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задъл¬жения за музея, Контролира правилното и законосъобразно разходване на финансовите ресурси. Извършва оперативен финансов контрол на средствата по проекти и отговаря за осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията с изпълнителите по реализацията на проектите. Участва в разработването на вътрешните нормативни до-кументи на музея.
3. РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА – 815, 00 лв.
4. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Директорът на РИМ – Кюстендил назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
Одобрените кандидати се уведомяват за деня и мястото на провеждане на конкурса, в срок не по-късно от 10 дни преди насрочената дата за провеждането му.
4.1.Конкурсът се провежда чрез решаване на писмен тест и интервю:
Писменият тест включва въпроси свързани с устройството и дейността на музея и с професионалната област на длъжността. Комисията изготвя вариант/и на тест със затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 70 % от максималния брой точки на теста. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите с критериите за оценка и системата за определяне на окончателните резултати от конкурса.
Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 7 дневен срок от провеждането му.
5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
5.1. Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст), адресирано до директора на музея, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността и опис на приложени документи;
5.2. Диплом/и за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие);
5.3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (оригинал и копие);
5.4. Професионална автобиография;
5.5.. Документ за самоличност (копие);
5.6. Свидетелство за съдимост (оригинал);
5.7.. Медицинско свидетелство (оригинал), когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата;
5.8. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие);
5.9. Документи за допълнителни квалификации (ако притежава – копие);
5.10.Препоръки и референции за професионален опит (ако притежава – копие).
6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа, в 30 / тридесет/ дневен срок от публикуването на обявлението на конкурса на сайта на музея.

7. СПИСЪЦИ И ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА:
Всички съобщения и списъци, свързани с конкурса, ще бъдат обявявани на информационното табло в административната сграда на музея, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55, както и на официалния сайт на РИМ- Кюстендил - www. kyustendilmuseum.primasoft. bg.
Оповестяването на конкурса ще се извърши с публикуването на обявлението на официалния сайт на РИМ- Кюстендил - www. kyustendilmuseum.primasoft. bg. Обявлението да бъде поставено на информационното табло в административната сграда на музея, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55,
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg