Списък на кандидатите за участие в конкурс за ...
Дата: 2019-04-30 09:00:59


Списък на кандидатите за участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” Кюстендил


Допуснати до конкурса кандидати:


1. Кристина Мирева Златкова
2. Мая Любомирова Йосифова
3. Петър Иванов Райков
4. Радостина Борисова Киселичка


Първият етап от конкурса: решаване на писмен тест ще се проведе на 09.05.2019 г., от 10, 00 часа, в конферентната зала на музея, бул. „ България„ 55.

Комисията изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки един от трите варианта на тест ще съдържа 20 /двадесет/ въпроса – 5 въпроса, свързани с устройството и дейността на музея и 15 въпроса от професионалната област на длъжността. Верните отговори на първите 5 /пет/ въпроса се оценяват с по 1 /една/ точка, а верните отговори на останалите 15/петнадесет/ въпроса се оценяват с по 2 /две/ точки. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 35 /тридесет и пет/.

До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 26 /двадесет и шест/ точки при решаването на теста.
Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите с критериите за оценка и системата за определяне на окончателните резултати от конкурса.
Интервюто с допуснатите кандидати, съгласно т. 4.1. от обявата, ще се проведе на същиято ден – 09.05. 2019 г.

Председател на конкурсната комисия:
Валентин Дебочики – Директор на РИМ - КюстендилИзточник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg