pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилОБЯВЯВА КОНКУРС - УРЕДНИК ...
Send this story to a friend |  Printable Version
.
НовиниРегионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, гр. Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „уредник” в отдел „Археология”, код по НКПД 26216004, КИД 9102.


1.Кратко описание на длъжността: Участва и/или сам ръководи теренни археологически проучвания. Участва и/или сам изготвя научна документация за проведените теренни проучвания и своевременно я предава, съгласно нормативните документ.Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея. Подготвя научно-популярни материали. Организира временни и постоянни експозиции и участва в уреждането им. Изготвя становища, експертизи, справки и други материали за общински и държавни орган, юридически и физически лица. Изнася беседи в музейните експозиции.
1.1. Размер на основната заплата за длъжността – 450, 00 лв.

2.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
2.1. Да имат завършено висше образование в професионална област „ История и археология” „ с образователно-квалификационна степен:
- магистър по „археология”;
- магистър „история и археология”;
- магистър „ история” със специализация по археология;
- бакалавър” история” със специализация археология.
2. 2. Да са физически и психически здрави;
2.3. Да не са осъждани.

3. Други изисквания:
- трудов стаж - е предимство
- способност да работи в екип
- аналитичност, комуникативност, информираност
- да познават основните софтуерни продукти/компютърна грамотност/: Windows, Word, Excel, Internet;
- да познават нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство;

4. Изисквания, носещи предимства:
– образователно-квалификационна степен „магистър – археология” и/или по –висока научна и образователна степен в професионална област „археология’;
-трудов стаж, като археолог;
– писмено и говоримо владеене на английски език и/или друг чужд език;
– професионален опит по специалността/ референции и препоръки/.

5. Начин на провеждане на конкурса:

Директорът на РИМ – Кюстендил назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
Одобрените кандидати получават конспект за изпита и информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит , в срок не по-късно от 14 дни преди насрочената дата за провеждането му.


5.1. Конкурсът се провежда чрез писмен и устен изпит по археология/антична/.
5.2. Протичане на изпита:
- Изпитът се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.
- Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
- Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

6.Документи и срокове за кандидатстване:
Кандидатите подават в деловодството на Регионален исторически музей – Кюстендил, бул. „ България 55”, следните документи:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи;
6.2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие).
6.3. Професионална автобиография;
6.4. Документ за самоличност (копие);
6.5. Свидетелство за съдимост (оригинал);
6.6. Медицинско свидетелство (оригинал);
6.7. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие);
6.8. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие);
6.9. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 27.04.2015 г. до 26.05.2015 г., от 08:30 часа до 16:30 часа.spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007