pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
  История
  Отдели
  Научна дейност
    Библиография на музейните специалисти
    Издания
    Известия на РИМ Кюстендил
    Съдържания
    Симпозиуми и Конференции
    Дисертации
    Участие на наши специалисти в други конференции
  Отчет
  Дарители
  Етичен кодекс
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилИзбрана библиография на музейните специалисти
.

БИБЛИОГРАФИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2019 Г.

Монографии:

Sv. Filipova, …. Coin collections and coin hoards from Bulgaria (CCCHBulg), Volume IX in series. Numismatic collection of the Regional history museum of Sofia (ancient Serdica). Ilya Prokopov (ed.)

Нучни публикации в списания и поредици /чуждестранни и български/, в сборници от конференции и тематични сборници:

Вандова, В. Къснохалколитен керамичен амулет от Кюстендил. Известия на исторически музей Кюстендил, т. XIX. Кюстендил, 2018, 221-230.
В. Вандова, Н. Спасов. Археологически проучвания на неолитното селище в с. Берсин, обл. Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 29-31.
Р. Спасов, В. Вандова, Н. Спасов. Спасителни разкопки на обект „Парк Галерия - 1“, гр. Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 269-270.
Р. Спасов, В. Вандова, Н. Спасов. Археологически проучвания на обект „Парк Галерия - 2“, гр. Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 271-272;
Л.Стайкова-Александрова, М. Тонева. Археологически проучвания на светилище от римската епоха в м. Под лозята при с. Долна Козница, община Невестино, Кюстендилска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г., С. 2019, с.406;
Стайкова-Александрова, Л. Глинени лампи от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил (ІІ – ІV в.) – ИИМКн, 19, 2018,253-268;
Стайкова-Александрова, Л. Стъклени пулове от могилен гроб при с. Долна Козница, Кюстендилско (ІV – ІІІ в. пр. Хр.) и игрите в древността – ИИМКн, 19, 2018, 43-54;
Филипова, Св., Ф. Михайлов. Късноантична монетна находка от Пернишко – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 14, 2018, 115-124;
Филипова, Св. Монеты из раскопок античной Пауталии (современный Кюстендил) – МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ АНТИЧНОГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА, Т. 10, 415-435;
Филипова, Св. Късноантични златни монети от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил. – ИИМКн, 19, 2018, 61-69;
Филипова, Св. Непубликувани екзагии от фонда на РИМ – Кюстендил. – ИИМКн, 19, 2018, 239-276;
Филипова, Св., М. Чореф. Монети от проучването на раннохристиянската базилика на хълма „Хисарлъка”, Кюстендил.- ИИМКн, т. 20,. Кюстендил, 2019, 157-172;
Митов, Я. - Записки за медиевисти и историци, занимаващи се с медиевистика от кюстендилския край (по данни от музейните и архивните фондове) – ИИМКн, 19, 2018, 107-120.;
Митов, Я. Непубликувани владетелски и административни печати от нумизматичната колекция на Регионален археологически музей - Пловдив. – НСЕ, т. 14, 2018, 221–229;
Митов, Я. Флората и фауната през призмата на малкия човек от Средновековието. Според графити открити в църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил. – В: Интердисциплинарни четения т. 1. Природа и общество. София, 2019 г. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 151–159;
Митов, Я. Любимите жени на цар Михаил III Шишман – по дирите на една легенда от с. Коняво, Кюстендилско. – В: Кюстендилски четения, т. 22, 2016. Коварство и предателство в историята, 126–131;
Митов, Я. Новооткрити надписи графити от пещерата на св. Иван Рилски до с. Гърбино, Кюстендилско. - В: ИИМКн,, т. 20,. Кюстендил, 2019,231-242;
Спасова, В. .Накити с апотропейна сила и магическа защит, – ИИМКн, 19, 2018, 309-324;
Спасова, В. В ритуалния свят на баянията – символика и магичност- ИИМ Кн, т. 20,. Кюстендил, 2019, 477-490;
Керемидарска, Ек..Милосърдието на кюстендилката Райна Цанева (по материали от РИМ – Кюстендил)- ИИМКн, т. 19, 2018,181-196;
Джонев, А. Войнишко творчество от фонда на РИМ-Кюстендил. - ИИМКн, 2018, т. 19 , 341-354 ;
Джонев, А. Вилата на генерал-лейтенант Никола Жеков. – В: Кюстендилски четения, т. 22, 2016. Коварство и предателство в историята, ……..;
Джонев, А. Кюстендилският край през Първата световна война. - В: Сборник доклади от международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и участието на България в нея през 1917 г.” - Кюстендил, 6-8 декември 2017 г. , С., 2019, 50-65.
Венев, А. Васил Захариев – първият българин на Антарктида и материалите, съхранявани за него във фонд „Най-нова история“ на РИМ – Кюстендил. - ИИМКн, т. 19, 2018, 197-204;
Венев, А. Политически живот и партии в Кюстендилска околия 1944-1948 - ИИМКн, т. 20, 2019, 449-460;
Венев, А. Самоуправленският социализъм в Кумановски регион - експеримент или реалност? ''- Балканистичен форум, бр.1/2019 г. ….;
Игнатов, П. Ръчно огнестрелно оръжие от Руско-турската война - ИИМКн, т. 19, 2018, 325-334;
Таскова, М. Различни образователни подходи в дейностите за деца на РИМ – Кюстендил (2007-2017 г.) - В: ИИМКн, т. 20, 2019,503- 520;
Дебочички, В.. Александър Розев и музейното дело в Кюстендил (1932 – 1936).- ИИМКн, т. 19, 2018, 167-180.;
Дебочички, В.. Дарения от Румен Манов (общ преглед) - ).- ИИМКн, т. 19, 2018; 403-414;
Дебочички, В. Кюстендилският музей 1944 -1959 г.- В: ИИМКн, т. 20, 2019, 461-476;

В електронни издания:
- Keremidarska,E.(2019) In the footsteps of st. Ivan Rilski in Southwest Bulgaria – a pilgkimage route- http://sosiobrains.com/manual dir/SosioBrains/ Issue 54,Fevruary 2019/Sestion HumanGeography, Regional Developmentand Tourism/19 Ekaterina Keremidarska, рdf
- Keremidarska, E.,I.Angelova, Ml.Tonev.(2019) The bonesome „choice” of the supervised love- http://sosiobrains.com/manual dir/SosioBrains/ Issue 55,March 2019/ Ekaterina Keremidarska, Jordanka Angelova, Mladen Tonev, pdf;

БИБЛИОГРАФИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2018 Г.

Нучни публикации в списания и поредици /чуждестранни и български/, в сборници от конференции и тематични сборници:

В. Вандова. Археологическа изложба „Пътят: време без граници. Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Струма”на територията на област Кюстендил.- В: Известия на исторически музей Кюстендил, т. 18. Кюстендил, 2018, 377-379;
Р. Спасов, В. Вандова, Н. Спасов. Спасителни разкопки на обект „Парк Галерията” в гр. Кюстендил. – В: Археологически открития и разкопки през 2017 г., София, 2018, 248-250;
Р. Спасов, В. Вандова, Н. Спасов. Късносредновековна черква „Св. Атанасий”, гр. Бобошево. Спасителни разкопки през 2017 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 549-551;
Спасов, Р. Античен гроб при Кочериново. -В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 25-36;
Л.Стайкова-Александрова, М. Тонева. Археологически проучвания на светилище от римската епоха в м. Под лозята при с. Долна Козница, община Невестино, Кюстендилска област през 2017 г. В: АОР за 2017 г., С.,2018, № 96, с. 408-409;
Стайкова- Александрова, Л. Импортни съдове от могилен гроб при с. Долна Козница, Кюстендилско IV-III в. пр. Хр.- В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 11-34;
Стайкова- Александрова, Л Анотации в отпечатан каталог „Спортът в антична Тракия”. НАИМ, ІХ, С. 2018 г., № 52-55, 104-107. ;
Прокопов, И..Едно загубено монетносъкровище от тетрадрахми с името на Филип II от село Елешница, област Благоевград. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Калин Порожанов, д-р, д.н.БАН. С., , 2018, с. 83-94;
Прокопов, И.П. Стойнев. Колективна находка от тетрадрахми на Тасос и първа Македонска област „Плевенско – II”- В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 67-76;
Прокопов, И. Монетно съкровище от село Сърница, Хасковска област – щрих към изясняване на произхода на тасоските имитации. Сб. Конференция. Музейни летописи 90 години организирано музейно дело град Хасково, 16-17 ноември 2017. Хасково, 2018, с. 7-15;
Прокопов, И. Колективна монетна находка от римски денари в Сердика (края на II в. пр. Хр. – началото на II в. сл. Хр.). - In: JUBILAEUS VII. ОБЩЕСТВО, ЦАРЕ, БОГОВЕ, сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. София 2018, с. 331-343;
Прокопов, И .Модерни монетни фалшификати и фалшификаторски „студия“ в България. - В: Сборник Реплики–копия–фалшификати. Шеста научна конференция по организация, управление и защита на културно историческото наследство София, 19 декември 2017 г. Фондация Арете-Фол, Година VII, брой 8/2018. Изд. Земя София 2018, 1- 12.
Prokopov, I.LEGISLATION AND PRACTICE IN THE FIELD OF NUMISMATIC VALUES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. Numismatic Council, COMPTE RENDU. - In: International Numismatic Council, COMPTE RENDU, 64, Brussels 2017, p. 15-17;
Филипова, Св. Монети от археологически проучвания в местността „ Царичина”, Голямо село - В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 77-84;
Стоянова, Р., О.Витов, И.Маринова. Изследване веществения състав на каменна лула от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил.- В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 145-152;
Спасова, В. Семиотичен поглед върху генеалогията на оброчната система и свързаният с нея ритуализъм.- В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 231-266;
Керемидарска, К. Хуманност, милосърдие и дарителство – водещи приоритети в дейността на кюстендилската интелигенция в периода (1912 -1944 г.) - В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 189 – 199;
Митов, Я.Епиграфски паметници от средновековната църква „Св. Георги” в Кюстендил.- В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 91-144;
Митов, Я. Новооткрити надписи и рисунки графити от пещерата на св. Йоан Рилски край с. Гърбино, Кюстендилско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, София, т. 13, 363-370, табл. LXV-LXVIII;
Митов, Я. Средновековните рисунки графити – носители на народната традиция. Примерът от църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил. – Регионален етнографски музей Пловдив. Годишник 7. Традицията в народната култура, Пловдив 2018, 170-178.;
Митов, Я. Рисунките графити – извор за средновековната народна култура. Примерът от църквата „Св. Георги” в Кюстендил. – Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, София 2018, с. 671-678.
Джонев, А. Кюстендилският край през Първата световна война. - Македонски преглед, 2017, № 4, 81-96;
Джонев, А. Участието на Петдесет и трети пехотен резервен полк в освобождението на Македония. - В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 199-216;
Венев. А. Пограничните събори в Кюстендилски регион 1944 -1989 г.- В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 217-230;
Венев. А. Руско-турската война и Освобождението на гр. Кюстендил отразени на страниците на социалистическият печат. - ВИСб, 1, 2018, 49-54;
Венев. А. Обявяване на с. Рила за град през 1969 г. и решаването на водния проблем.- В: Известия на Исторически музей Благоевград, Благоевград, 2018, ……;
Дебочички, В. Ильо Марков и Кюстендил – Паметници на признателността – ВИСб, 1, 2018, 55-64;
Дебочички, В. Към историята на музейното дело в Кюстендил. Музеят при читалище „ Братство” 1908-1844 г.- Известия на Исторически музей – Кюстендил, Кюстендил, 2018, т. 18, 165-188;

БИБЛИОГРАФИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2017 Г.

Монографии:

А. Джонев, А. Кюстендил – военната столица на България през Първата световна война. Кюстендил, 2017, 440 с.
Джонев, А. В обектива на Йордан Захариев. Предговор на фотоалбума Изследовател с обектив. Йордан Захариев. Представена на 30 март 2017 г. в Кюстендил и на 1 ноември 2017 г. в Босилеград.

Нучни публикации в списания и поредици /чуждестранни и български/:

В. Вандова. Уводни думи. – В: Пътят: време без граници. Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Струма” на територията на област Кюстендил. Каталог на изложба (ред. В. Вандова). Кюстендил, 2017, 7-9.
В. Вандова, Ю. Мешеков, Р. Спасов, Е. Анастасова, Р. Миткова, Т. Стефанова, В. Тодоров, В. Мартинова, Н. Атанасова-Тимева, Б. Гълъбова. Неолитно и ранносредновековно селище в местността Герена край с. Мурсалево. – В: Пътят: време без граници. Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Струма” на територията на област Кюстендил. Каталог на изложба (ред. В. Вандова). Кюстендил, 2017, 64-74.;
Ганчев, Хр., Румен Спасов, Иван Гешанов, Илия Борисов, Владислав Коларов, Юлий Фърков. Средновековна църква „ Св. Атанасий ” гр. Бобошево. Интердисциплинарно изследване, консервация, реставрация и експониране, 2017. - В: Сборник II международен симпозиум по реставрация и консервация. С. 2017.
Филипова, Св. Късноантична монетна находка от Горубляне. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, ХІІІ, 2017, 167-182.;
Филипова, Св. Монетна циркулация на римски провинциални монети в регион Струма-Места през І-ІІІ в. – В: Jubialeus VII. Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. С., 2017.
Керемидарска, Е.Типология на селищата в Средна Западна България според надморската височина и влиянието им върху демографското поведение на семейството/кр. на XIX – нач. на XXв. В:Сборник научни доклади от Пета международна научна конференция „Географски науки и образование”,2016, Шумен,с.273-277 ISBN978.619-201-172-7
Керемидарска, Е .в съавторство „Балканската улица – вековен кръстопът между надеждата и отчаянието”, В:Сб. Еротичното в историята” издание на АЕР”Етъра”, том IV, Гб, 2017 с. 11-33
Керемидарска Е .в съавторство”EVOLUTION IN PERSONAL SELE-IDENTIFICATION 0F THE WOMEN OFFERING PALD LOVE IN BULGARIA FROM THE LATE NINETEENTH CENTURY TO THE BEGINNING OF THE XXI IENTURY(ethno-psychological economy dimensions)V&SocioBrainsqISSN 2367-5721 q issue 29q January 2017q ,s. 20-32;
М. Таскова, М. Работилниците за деца като метод за представяне на завещаните ни история, култура и традиции. В: Преглед на музейните анимации. Шумен, 2017, стр. 117-140
Венев. А. ,,Възстановяване на манастира Св. Лука до с. Граница 1947-1953 г.”-. ,,Времена”, бр. 13 от декември 2017 г.

БИБЛИОГРАФИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2016 Г.

Монографии:

Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Кюстендил, 2016, 92 с.

Джонев, А. Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война 1915-1918 г. Кюстендил-Добрич, 2016, 196 с.

Sv. Filipova, V. Petkov, S. Ivanov, M. Andonova, I. Prokopov. Coin Cillections and Coin Hoards from Bulgaria (CCCHBulg), Volume VI in series: Numismatic Collections of the Museums of Sandanski (ancient Medius-Particopolis), Petrich (ancient Heraclea Sintica/Strimonica) and Gotse Delchev (ancient Nicopolis ad Nestum). Sofia, 2016.

Научни публикации в списания и поредици /чуждестранни и български/:

Вандова, В. Нови проучвания на неолитни обекти в долината на Струма. – В: Б. Борисов (ред.). Проф. д-р Борис Д. Борисов. Ученици и приятели. (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, 2). Велико Търново, 2016, 121-138.;
Вандова, В. За един специфичен тип къснонеолитни мъжки антропоморфни фигури от долината на Струма. Българско е-Списание за Археология, 6.2 / 2016, 151-163.;
Вандова, В. Р. Миткова, Т. Стефанова, М. Гюрова. Спасителни археологически проучвания до Плоската могила, кв. Филипово, Пловдив, през 2015 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 94-97.
Н. Тонков, В. Вандова. Геомагнитно изследване в м. Герена при с. Мурсалево. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 922-924;
Спасов, Р., В. Вандова, В. Мартинова, Н. Спасов, Н. Атанасова-Тимева, Б. Гълъбова. Археологическо наблюдение и спасителни археологически разкопки на ул. ”Германея” № 26 в гр. Сапарева баня. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 519-521.;
Венев, А. Граничното сътрудничество и връзки на Кюстендил и Крива Паланка през 40-те до края на 80-те год. на XX в.,- В: Славишки зборник, бр. 3, Крива паланка, 2016, 223-233;
Венев, А. Българо-албанските взаимоотношения и връзки от двете страни на демаркационната линия 1941-1944 г.- Македонски преглед, 2016, 3 ,93-103.


БИБЛИОГРАФИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2010 – 2015 Г.

Гл. ас. ВАНДОВА, ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА
Студии и статии:
Теренни обхождания в долината на Гращичка река, Кюстендилско. – А О Р през 2009 г. София, 2010, 672 – 674.
Археологически проучвания на неолитното селище в с. Берсин, община Кюстендил. – А О Р през 2009 г. София, 2010, 39–41.
Издирване на археологически обекти на територията на общини Дупница, Сапарева баня и Кочериново. – А О Р през 2010 г. София, 2011, 560–563. Съавт.: Р. Спасов.
Спасителни археологически разкопки на средновековно селище и неолитен обреден комплекс в м. „Кар дере“ („Ченгене дере“) край с. Крум, Димитровградско, по АМ „Марица“, от км 32+100 до км 32+200. – А О Р през 2010 г. София, 2011, 516 – 517. Съавт.: Б. Борисов, Г. Шейлева.
Зооморфни пластични изображения от къснохалколитното селище в Кюстендил. – В: Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. Доклади от международния симпозиум в Пазарджик – Юндола, 26–30 октомври 2009 г. София, 2011, 239 – 247.
Неолитни гробове при с. Крум, Димитровградско (разкопки 2010 г.). – В: Изследвания в чест на Иля Прокопов. Велико Търново, 2012, 657 – 670.
Археологически проучвания на нeолитното селище в с. Берсин. – А О Р през 2012 г. София, 2013, 55 – 57.
Спасителни археологически разкопки на неолитен погребален комплекс в м. Кар дере при с. Крум, община Димитровград. – А О Р през 2012 г. София, 2013, 58 – 59. Съавт.: Р. Спасов, Б. Борисов.
Спасителни археологически разкопки в м. „Герена“ при с. Мурсалево. – А О Р през 2014 г. София, 2015, 51 – 53. Съавт.: Ю. Мешеков, Р. Спасов, Е. Анастасова, Р. Миткова, Т. Стефанова, В. Тодоров, Н. Атанасова-Тимева, Б. Гълъбова, Зл. Боев.
ГЕНАДИЕВА, ВЕНЕТА НИКОЛОВА [Венета Генадиева Николова]
Съставител: По пътя на преданията и легендите. Пътеводител. Кюстендил, 2013. Състав.: В. Милушева, А. Джонев, А. Маджовски, В. Спасова, В. Дебочички.
Студии и статии:
Теренни обхождания в землищата на селата Буново, Гърбино, Раждавица, Шипочано, Дворище, Горна Козница, Долна Козница и Лиляч, област Кюстендил, през 2010 г. – А О Р през 2010 г. София, 2011, 559 – 560. Съавт. Ст. Чохаджиев.
Издирвания на археологически обекти в землищата на селата от общините Бобов дол, Кюстендил и Невестино. – А О Р през 2012 г. София, 2013, 532 – 533.
ГРОЗДАНОВ, ДОЙЧИН ЕМИЛОВ
Студии и статии:
Спасителни археологически разкопки на ул. „Ген. Крум Лекарски“ 24А, гр. Кюстендил. – А О Р през 2009 г., София, 2010, 370 – 371.
Спасителни археологически разкопки на ул. „Мориц Леви“7, гр. Кюстендил. – А О Р през 2009 г., София, 2010, 368 – 370. Съавт.: Г. Грозданова.
Сива terra sigillata с пластично портретно изображение от Пауталия. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. XV, 2010, 133–137.
Западната крепостна стена на Пауталия. Археологически обект „Гороцветна“ 2010, Кюстендил, 2011. Съавт.: Г. Грозданова.
Археологическо проучване на късноантична и средновековна църква в местността Глухите камъни до с. Малко Градище, община Любимец. – А О Р през 2010 г., София, 2011, 504 – 505. Съавт.: Г. Грозданова.
Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Сапарева баня и с. Сапарево, Кюстендилска област. – А О Р през 2010 г., София, 2011, 563–365. Съавт.: Г. Дянкова.
Спасително археологическо проучване на обект в защитена зона „А“ на НААР „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил“, ул. „Гороцветна“, гр. Кюстендил. – А О Р през 2010 г., София, 2011, 328 – 330. Съавт.: Г. Дянкова.
Археологическо наблюдение на обект в защитена зона „А“ на НААР „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил“, ул. „Хан Крум“, гр. Кюстендил. – А О Р през 2010 г., София, 2011, 332 – 333. Съавт.: Г. Дянкова.
Средновековни гробове в църкви от Южна България (ХІ – ХІV в.). – В: НРАКΛЕОYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣΙΩN. Сб. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012, 857–887.
Късноантична и средновековна църква в м. Глухите камъни до с. Малко Градище, община Любимец. – А О Р през 2011, София, 2012, 276 – 277.
Топографско разположение на средновековните некрополи от Южна България (ХІ – ХІV в.). – В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, 670–684.
Некрополи на ул. „Хан Крум“ 12 и „Мориц Леви“ 7 в НААР „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил“ и някой бележки във връзка с прехода от късна античност към средновековие. – В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, 616 – 641. Съавт.: Г. Дянкова.
Грозданов, Д., Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Г. Дянкова. Скален компекс „Глухите камъни“ (предварително съобщение). – В: България в световното културно наследство, 130 – 143.
д-р ГРОЗДАНОВА, ГАЛИНА СТЕФАНОВА
Студии и статии:
Ранносредновековна керамика в землището на с. Каблешково. – In: S T E P H A N O S ARCHAEOLOGICOS in honorem Professoris Stephcae Angelova. STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS, Suppl. 5, Sofia, 2010, 535–542.
Ранносредновековни структури от обект 18 А, с. Чокоба, област Сливен, АМ Тракия, ЛОТ 3. – А О Р през 2009 г., София, 2010, 624 – 625.
За някои особености на керамиката от Южна България – проблеми и състояние на проучванията, етно-културни и социално-икономически аспекти. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. XV, 2010, 143 – 157.
Eastern Thrace in the transitional period between the Early Byzantine and the Мiddle Ages. – Proceedings of the 22nd International Congress of the Byzantine Studies, Sofia, 22 – 27 August, 2011, v. III, Sofia, 2011, p. 15.
Ранносредновековна яма от обект „Гороцветна“ 2010: бележки за фортификацията на Пауталия – Велбъжд. – В: НРАКΛЕОYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣΙΩN. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012, 849 – 853.
ДЕБОЧИЧКИ, ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Съставител: По пътя на преданията и легендите. Пътеводител. Кюстендил, 2013. Състав.: В. Милушева, А. Джонев, А. Маджовски, В. Спасова, В. Генадиева.
Студии и статии:
Cultural Tourism in Kyustendil Region – Potential and Perspectives. In: Book of reports from International Scientific Conference Cultural Corridor Sofia-Ohrid. – In: Cultural Tourism without Boundaries. Sofia, 2011, 74 – 82. Съавт.: М. Таскова.
Гл. ас. д-р ДЖОНЕВ, АНГЕЛ СИМЕОНОВ
Монографии:
Участието на кюстендилци в освободителната война 1912 – 1913 г. Кюстендил, 2012–2013. Съавт.: И. Сапунджиев.
Съставител:
Кюстендил и Първата световна война. Пътеводител на фотодокументална изложба. Кюстендил, 2012.
По пътя на преданията и легендите. Пътеводител. Кюстендил, 2013. Състав.: В. Милушева, А. Маджовски, В. Спасова, В. Генадиева, В. Дебочички.
Пътеводител на фотодокументална изложба „Културно наследство без граници“. Кюстендил, 2013. Състав.: В. Милушева, В. Спасова, В. Генадиева.
Програмни документи, материали и дейци на българското националноосвободително движение след 1878 г. София, 2014. Състав.: Ал. Гребенаров, В. Милачков.
Студии и статии:
Западнопокраинският въпрос в българската историопис. – В: Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. 1, София, 2010, 71 – 78.
Българските железопътни строежи в Македония през Втората световна война (1941 – 1944 г.). – Научни известия на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Кн. 1 – 2, Благоевград, 2010, 225 – 239.
Изграждането на жп линията Радомир–Кюстендил–Гюешево в началото на ХХ в. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. 16, 2010, 273 – 285.
Македония в българския национален календар през 2011 г. – М П р, № 1, 2011, 162–174.
Железопътното развитие на Македония в политиката на първия сговористки кабинет (1923 – 1925 г.). – В: Collegium Historicum. Т. 2. Сборник по програмата за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. София, 2012, 47 – 60.
Утвърждаване на приоритетните проекти и строителство на железопътните обекти в Македония през 1941 г. – В: Националното обединение на България (1940–1944 г.). Сборник с доклади от научна конференция, Благоевград, 14 – 15 април 2011 г., София, 2012, 297–317.
Разгръщане на българското железопътно строителство в Македония през 1942 г. – С л С б, 2013, Т. 2, Крива паланка, 2013, 334 – 345.
Военни паметници в България. Кюстендилска област. Кюстендил, 2013, 3–6.
Йордан Захариев и освободителното движение на българите от Западните покрайнини. – М П р, 2014, № 2, 151 – 154.
Кюстендилският край в борбите за национално освобождение на българския народ. – М П р, 2015, № 3, 95 – 114.
Снимки от Балканските войни съхранявани в Регионален исторически музей – Кюстендил. – В: 100 години Балкански войни. Извори и документи. София, 2015, 301–307; 623 – 628.
Стопанско развитие 1878 – 1912 г. – В: История на Дупница и Дупнишко. София, 2015, 227–248.
ДИМИТРОВА, ДИМИТРИНА ИВОВА
Доброволчеството – традиция и иновация в музейната практика. – В: „Музеите и устойчивото развитие“. Сборник от доклади от Четвърта национална среща, Бургас, 3–5 юни, 2015, 133 – 137. Съавт.: М. Таскова.
Доц. д-р КЕРЕМИДАРСКА, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
Монографии:
Етнокултурни особености на международния туристически поток в България, Университетско издателство, Шумен, 2015.
Студии и статии:
Бит и култура на населението в Кюстендил от Освобождението до наши дни. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. XV, 2010, 181 – 187.
Демографското поведение на българското семейство, в резултат на войните 1912 – 1918 г. – Историкии, № 6, 2013, 279 – 284.
Карнавалните игри в източните Родопи. – В: „Маскарадните игри – визуален разказ“. Сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на 18 Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2009“. Перник, 2014, 134–142.
Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО. – В: Сборник 30 години катедра „География“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 2014, 406 – 410. Съавт.: С. Докова, И. Владев, М. Стоянова.
Развитие на домашните занаяти в България до 30-те г. на XX в. – Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще, Т. IX, Габрово, 2014, 51 – 72.
Етнокултурни особености на алианите, обитаващи места до скалните мегалитни светилища в Източни Родопи“. – В: Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, Шумен, 2015, 77 – 90.
The Bulgarian art dancing – entertaining tourist animation – In: A c t a Scientifica Naturalis. Shumen University. Faculty of Natural Science. Departament of Tourism. vol. 2, Shumen, 2015, 68 – 74.
МИЛУШЕВА, ВЕНЕТА ДИМИТРОВА
Съставител:
По пътя на легендите. Пътеводител. Кюстендил, 2013. Съавт.: А. Джонев, В. Спасова, В. Генадиева, А. Маджовски.
Пътеводител на фотодокументална изложба „Културно наследство без граници“. Кюстендил, 2013. Съавт.: А. Джонев, В. Спасова, В. Генадиева.
Студии и статии:
Късносредновековни и възрожденски култови обекти в района на Сапарева баня. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. XVI, 2010, 117 – 128.
Специфичност на преданията и легендите в Кюстендилско“. – С л С б, Т. 2, Крива паланка, Р Македония, 2013, 285–305.
Културно наследство на общините Кюстендил, Бобов дол, Невестино и Крива паланка. Брошура, Кюстендил, 2013, 285 – 305.
Д-р МИТОВ, ЯВОР КИРИЛОВ
Студии и статии:
Неизвестна преписка от град Елена за Руско-турската война (1877 – 1879). – История 2012, № 2, 148 – 167.
Възобновяване на Българската патриаршия през 1235 г. – исторически изследвания, извори, история и факти. – В: Сборник. Конкурс „Студентски разработки“, София, 2013, 46 – 67.
„Houston, we have a problem!“ Югославската космическа програма – между реалното и мистификацията. – Анамнеза, № 1, 2014, 3 – 19.
Рисунки графити на конници от средновековната църква „Св. Георги“ в Колуша, Кюстендил. – П р И з, № 3, 2014, 11 – 14.
Църквата „Св. Архангели Митрополитски“ в Костур и графитите рисунки по фреските на нейната южна фасада. – В: Сборник. Национална студентска конференция „1000 години от смъртта на цар Самуил“, Благоевград, 2014, 1 – 14.
The Life of the people from the Elena Region during the Russo-Turkish War of 1877 – 1878 (on the evidence from a marginal note from the town of Elena). –
Everyday Life 3, 2014, 708 – 715.
Графити рисунки от църквата „Св. Архангели Митрополитски“ в Костур. – Археология, № 1 – 2, 2015, 125 – 134.
Проф. д-р ПРОКОПОВ, ИЛЯ СИМЕОНОВ
Студии и статии:
Монети и монетни находки от проучването на „Каракочовата могила“ и на „Читашката могила“ в с. Братя Даскалови, Старозагорска област. – В: Тракоримски династичен център в района на Чирпанските възвишения, София, 2011, 44–53.
Ас. СПАСОВ, РУМЕН БОРИСОВ
Студии и статии:
НААР „Пауталия–Велбъжд–Кюстендил“: Спасителни археологически разкопки на обект на ул. „Люле Бургас“ 3. – А О Р през 2009 г. София, 2010, 273 – 274.
НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил“: Спасителни археологически разкопки на обект на ул. „Стефан Караджа“ 16. – А О Р през 2009 г. София, 2010, 274 – 275.
Ранносредновековен амулет от Югозападна България. – In: STEPHANOS ARCHAEOLOGICOS in honorem Professoris Stephcae Angelova. STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS, Suppl. 5. Sofia, 2010, 557 – 565.
Археологическо наблюдение при отнемане на хумусния слой по трасето на АМ „Струма“, ЛОТ 1, от км 311+000 до км 322+000, на територията на Кюстендилска област. – А О Р през 2011 г. София, 2012, 540 – 541.
Спасителни археологически разкопки в местността „Артъчки егрек“, с. Дяково, Община Дупница, Област Кюстендил, по трасето на АМ „Струма“, ЛОТ 1, от км 320+840 до км 321+100. – А О Р през 2012 г. София, 2013, 302 – 304.
Tеренни археологически издирвания по трасето на АМ „Струма“, ЛОТ 2 (км 322+000 – км 359+000). – А О Р през 2013 г. София, 2014, 619 – 621.
Спасителни археологически разкопки на Обект 16 АМ „Струма“, ЛОТ 2, км 351+780 – км 351+970. – А О Р през 2014 г. София, 2015, 54 – 56.
Ас. СПАСОВА, ВЕСКА МИХАЙЛОВА
Съставител: По пътя на преданията и легендите. Пътеводител. Кюстендил, 2013. Състав.: В. Милушева, А. Джонев, А. Маджовски, В. Генадиева, В. Дебочички.
Фестивал на традиционната култура в трансграничния регион Кюстендил – Крива паланка. Брошура. Кюстендил, 2013.
Студии и статии: Границата между сакралното и опасното при светите места. – С л С б, Т. 2, Крива паланка, 2013, 268–284.
Празниците в Кюстендил и региона. – В: Картографиране на културните, исторически и фолклорни традиции на Кюстендил и Богданци. София, 2015, 1–19.
СТАЙКОВА-АЛЕКСАНДРОВА, ЛИДИЯ ЕВТИМОВА
Студии и статии: Сондажно проучване на обект на ул. „Хан Крум № 6 в град Кюстендил (УПИ ХХІV – 6131, кв. 294). – А О Р през 2009 година. София, 2010, 372 – 373.
Гроб от римската епоха в източния некропол на Пауталия. – А О Р през 2012 г. София, 2013, с. 299.
Спасително проучване на обект могилен некропол по трасето на АМ „Струма“, Лот 1, км 319+200 – 319+220 в землището на с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил. – А О Р през 2012 г. София, 2013, 187 – 188. Съавт.: С. Устинов
ТАСКОВА, МИРОСЛАВА БОЖИДАРОВА
Студии и статии:
Добри практики в експозиционната дейност на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“, гр. Кюстендил, реализирани в периода 2006 – 2010 г. – В: Сборник с доклади от Национална работна среща – семинар „Добри практики: Постоянни и временни експозиции – проблеми и постижения“, Хасково, 2010, 25 – 29. Съавт.: Валентин Дебочички.
Cultural Tourism in Kyustendil Region – Potential and Perspectives. – In: Book of reports from International Scientific Conference Cultural Corridor Sofia-Ohrid – Cultural Tourism without Boundaries. Sofia, 2011, 74 – 82. Съавт.: Валентин Дебочички.
Някои аспекти от електронен курс на обучение за музеен комуникатор. – В: Сборник с доклади от Национална работна среща – семинар „Добри практики: Реклама, комуникация и маркетинг“, Кюстендил, 2014, 33– 44. Съавт.: Валентин Дебочички.
Участието на РИМ – Кюстендил във Виртуалния музей на европейските корени. – В: Сборник. Добри практики: иновативни технологии и практики в опазването и социализацията на културното наследство, възможности и механизми за финансиране: Десета национална работна среща-семинар на музейните работници, 11 – 13 септември, Перник, 2014, 120 – 130.
Музейната комуникация на Регионален исторически музей – Кюстендил с деца. – В: Сборник с доклади от Национална работна среща – семинар „Добри практики: Реклама, комуникация и маркетинг“, Кюстендил, 2014, 81 – 86.
Териториална мрежа – перспектива за развитие на музея и неговия регион. – Известия на Исторически музей – Шумен, Т. 16, Шумен, 2014, 765 – 775.
Доброволчеството – традиция и иновация в музейната практика. – В: Сборник от доклади от Четвърта национална среща „Музеите и устойчивото развитие“, Бургас, 3 – 5 юни, 2015, 133 – 137. Съавт.: Д. Димитрова.

Гл. ас. д-р ФИЛИПОВА, СВЕТОСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА
Монографии:
The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Smolyan (Central Rhodopes). Coins from the 5th century BC to 6th century AD. Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria (CCCHBulg), Vol. III in series. Sofia, 2011. Съавт.: E. Paunov, N. Boyadjiev, and A. Tenchova.
The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Blagoevgrad (anc. Scaptopara). Coins from the 5th century BC to 5th century AD. Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria (CCCHBulg), Vol. IV in series. Sofia, 2014. Съавт.: M. Andonova, E. Paunov, I. Prokopov.
The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Pazardzhik. Greek, Thracian, Macedonian, Roman Republican, Roman Provincial and Byzantine Coins from the 4nd Century BC to the 7th Century AD. Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria (CCCHBulg), Vol. V in series. Sofia, 2015. Съавт.: St. Ignanova, S. A. Tenchova, I. Prokopov.
Статии и студии:
Монети от светилището в квартал: Даскалово“ („Църква“) в Перник. – В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на ст. н.с. д-р Хр. Харитонов, Ч. 1, Велико Търново, 2010, 104 – 118.
Антични и ранновизантийски монети от обект „Дом на съветите „1983 г.“ – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. ХV, 2010, 127 – 132.
Колективна монетна находка от с. Кърналово, Петричко. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, № 6, София, 2010, 85 – 98.
Re-discovering coins: publication of the numismatic collections in Bulgarian museums – a new project. – In: Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow, 31 August – 4 September 2009. London, 2011, 2047 – 2057. Съавт. E. Paunov, I. Prokopov.
Провинциални бронзови монети от разкопките в махала „Арбанас“, Радомир (област Перник). – В: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина, София, 2012, 513 – 533.
Монетна циркулация по Средното течение на река Струма в периода 294 – 458 г. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, № 8, 2012, 31 – 49.
Непубликувани монети на Пауталия. – В: Василка Герасимова-Томова. In Memoriam. София, 2012, 297 – 305.
Колективна монетна находка от с. Боснек, Пернишко. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, № 9, 2013, 81 – 90.
Късноантична монетна находка от село Забел, Трънско. – Известия на Исторически музей – Перник, Т. 2, Велико Търново, 2014, 338 – 341.
Монети от проучването на мартириума на епископската базилика в град Сандански. – В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н.с. Вера Антонова, Шумен– Велико Търново, 2014, 143 – 154.
Coin circulation along the Upper Struma River’s Region during the Late Antiquity (294 – 498). – In: Scripta Antiqua. Воросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры, Т. ІV, Москва, 2015, 521–550.
Numismatic material from the archaeological excavations in the ancient city of Heraclea Sintica located in the hills of Kozhuh, Petrich Municipality. – In: Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC – 6th c. AD). Papers of the American Research Center in Sofia, Sofia, 2015, 168 – 227. Съавт. S. Ivanov.
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АОР: Археологически открития и разкопки
МПр: Македонски преглед
ПрИз: Проблеми на изкуството
СлСб: Славишки сборник


БИБЛИОГРАФИЯ /Научни публикации/ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ОТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КЮСТЕНДИЛ през 2005 г.


В списания и поредици:

Генадиева, В. Култови масички от неолитното селище при с. Невестино, Кюстендилско. – Известия на Исторически музей Кюстендил Х, 2005, 43-49.
Грозданов, Д. Фибули дарение на Фонда на Кюстендилския музей – ИИМКн, т. Х, 2005 г., с. 139 – 149.

В. Вандова, Р. Спасов. Археологически проучвания на многослойно селище в с. Пиперков чифлик, община Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 40-41.

Филипова, Св. Бронзови римски провинциални монети (ІІ-ІІІ в.) от нумизматичния фонд Исторически музей – Кюстендил. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 41-62.

Джонев, А. Две писма на Благой Конев (Блаже Конески). Македонски преглед, 2005, 2, 71-76.


В сборници от конференции и в тематични сборници:

Чохаджиев, Ст., В.Генадиева, Ал.Чохаджиев. Култови места на Свети Иван Рилски в Кюстендилско. – В : Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. 2. Текстовете на култа и религията. /Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003/. С., 2005, 128-139.

Филипова, Св. Късноантична монетна находка от с. Мърводол, Кюстендилско. – В: Монетите и банкнотите – възможни прочити, юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов”, В. Търново, 2005, 144-152.

Филипова, Св.. Една монетна находка от началото на ІІІ в. от фонда на РИМ – Кюстендил. – ИИМВТърново, ХХ, 2005, 125-128.

Филипова, Св.. Монетна циркулация в Пауталия през VІ в.- ИРИМРусе, ІХ, Русе, 2005, 84-88.

Филипова, Св. Монетна циркулация в Пауталия през късната античност. Монети от археологически раэкопки. - ИИМКн, Х, 2004, 159-172.

Тонев, А. Съкровища с европейски монети от Кюстендилско.- ИИМВТърново, ХХ, 2005, 163-165.

Тонев, А. Оловна ампула от “Калето” при с. Ръждавица.- ИИМКн, Х, 2004, 275-277.

Янчева, Й., В. Стойнева. “Кюстендил-европейски курорт”-неосъшествената част от визитката му. В: Известия на РИМ-Русе., Градът. Археология и история, т. ІХ, Русе, 2005, 509-514.

Янчева, Й. Приемственост и новаторство в управлението на Кюстендил(1908-1912 г.)- В: Известия. РИМ-Русе., Градът. Археология и история, т. ІХ, Русе 2005, 247-255.

Стайкова,Л. “Гробни съоръжения в могилните некрополи от римската епоха в територията на Пауталия” В: Сб.“Земите на България. Люлка на тракийската култура”, С. 2005, 133-138.

Джонев, А. Железопътното развитие на Югозападните български земи през 50-70 години на ХIХ в. Известия на ИМ-Кюстендил, 2005, т. 10, 71-80.

Джонев, А. Отношението на България към проектите на Османската империя за железопътното им свързване в Македония. В: 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903). Сборник с доклади от международна научна конференция, София, 26-27 септември 2003 г. С., 2005, 353-366.

Милушева, Венета. Кюстендил в средата на XIX в. – паралелни култури на различни етноси.- В: Градът-археология и история; Известия на Регионален исторически музей-Русе, т.IX, Русе, 2005, 403-412

Милушева, Венета. От кервансараите и ханджийството през XVI-XIX век до поевропейчените обществени заведения на Кюстендил в контекста на следосвобожденските промени.- В:ИИМКн, т.X, 2005 ,425-434

В. Спасова. Ритуалните измерения на парата в семейните традиционни празници на българина. Велико Търново, 2005.


Научни книги/ монографии/:

Керемидарска, Ек. Празник и делник в Кюстендилско. Кн, 2005, 203с.


Книги и брошури:

Джонев, А. В. Стойнева. Къща – музей “Димитър Пешев”. Каталог, 48с.;
Милушева, В., В. Дебочички. Кюстендилски регион- 8 хилядолетна история.Пътеводител, С., 2005, 80с.;

Милушева, В . Кюстендилски регион, кръстопът на осемхилядолетна история и култура. Брошура, С., 2005, 24с.;

Милушева, В. Дипляни: Кюстендил; Невестино; Рила; Сапарева баня; Бобошево; Обзорен туристически маршрут. С., 2005

Дебочички, В. Дипляни: Църква “ Св. Димитър”, Църква “ Св. Георги”;
Музейните експозиции в Кюстендил. С., 2005

Спасов, Р. Кюстендил. Археологически паметници. Дипляна. С., 2005ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ОТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КЮСТЕНДИЛ
за периода 1990-2004 г.

SELECTED BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE NOTE FROM SPECIALISTS IN REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – KYUSTENDIL
(1990 – 2004)

1990 г.

Статии /ARTICLES
1. Мешекова, Т. Към въпроса за характера и организацията на металодобива в Кюстендилския санджак. - Известия на Исторически музей Кюстендил (ИИМКн), ІІ, 1990, 45-55.
2. Щерионов, Щ. Към въпроса за историко-етнографската характеристика на с.Гърляно. – ИИМКн, ІІ, Кюстендил, 1990, 93-101.
3. Милушева, В. Първи изследователи на миналото на Кюстендил и околностите му, начални стъпки на музейните институции - ИИМКн, 1990, ІІ, 135-146.
4. Дебочички, В. Църковно-националното движение в Кюстендил и Кюстендилската епархия през 50-те и 70-те години на ХІХ в. –В: ИИМКн, ІІ, 1990, 57-75.
5. Стойнева, В. Създаване и дейност на първите българо-съветски дружества в Кюстендил и Дупница. - ИИМКн, 1990, ІІ, 119-123.
6. Янчева, Й. Из дейността на Народния съд в Кюстендилска околия 1944-1945 г. - ИИМКн, ІІ, 1990, 125-135.
7. Чохаджиева, Г. Една песен от непубликувания архив на Ефрем Каранов. – ИИМК, 1990, ІІ, 113-118.
8. Чохаджиев, Ст., Бакъмска, А. Etude du site neolithique ancien de Krainitsi dans le departement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990, р. 51-76.
9. Керемидарска, Ек. Организация на селското семейство в Кюстендилско - ИИМКн, 1990, ІІ, 75-92
10. Захариева, И. Резбата в традиционната и съвременна обредно-ритуална система. – ИИМКн, 1990, ІІ, 199.
1991

Статии / ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст. Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 23-38.
2. Генадиева, В. Археологически данни за поселищен живот в местността “Мощени” край село Невестино, Кюстендилско. – ИИМКн, ІІІ, 1991, 5-18.
3. Р. Спасов, Ю. Фърков, Л. Стайкова. Новооткрита крепостна стена в Националния архитектурен и археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 39-47.
4. Чохаджиев, Ст., Мешеков, Ю. Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 49-56.
5. Мешекова, Т. Към въпроса за участието на българите в управлението и организацията на металодобива в Кюстендилския санджак. - ИИМКн, ІІІ, 1991, 145-150.
6. Дебочички В. Просветното дело в Кюстендил през Възраждането. В: ИИМКн, ІІІ,1991, 151-177.
7. Щерионов, Щ. Мястото на воденичарството в стопанската структура на Долноселската община в периода от края на 19 до двадесетте години на 20 в. – ИИМКн, ІІІ, Кюстендил, 1991, 115-133.
8. Стойнева, В. Из историята на нелегалния ляв печат в Кюстендилско (1934-1944 г.). - ИИМКн, ІІІ, 1991, 187-191.
9. Янчева, Й. Коопериране на селското стопанство в Кюстендилска околия – необходимост и резултати. - ИИМКн, ІІІ, 1991, 199-220.
10. Асенова, В, Игнатов, П. Френски капсулен дуелен пистолет от средата на ХІХ в.(от фонда на ИМ-Благоевград) - ИИМКн, ІІІ, 1991, 111-114
11. Прокопов, И. Монетно съкровище от село Боголин, Гоцеделчевско - ИИМКн, ІІІ, 1991, 69-781992

Статии ARTICLES
1. Генадиева, В., Чохаджиев, Ст. Археологическо проучване на праисторическото селище край с. Невестино, Кюстендилско. – Археологически разкопки на праисторически обекти през 1992 г. С., 1994, 7-9.
2. Стайкова, Л. Ювелирни предмети от могилно погребение при Кюстендил (предварително съобщение. – ИИМКн, 1992, ІV, 227-231.
3. Стайкова, Л., Манов, М. Следи от надпис върху бронзов щит от Тракия – Нумизматика и сфрагистика, 1992, 1-2, 23-26.
4. Щерионов, Щ. Корабостроенето по Южното ни Черноморие през Възраждането. – ИПр, 6, 1992, 44-60
5. Стойнева, В. Първи овощарски конкурс в Кюстендил 1896 г. - В: Сб. “100 години от Първото българско изложение в Пловдив”, Пловдив, 1992.
6. Чохаджиева, Г., Керемидарска, Е. Социализацията на детето в традиционното селско семейство според материали от Кюстендилско. – Български фолклор, 1992, 81-85.
7. Керемидарска, Ек. , Миленков, М. Сливата в Кюстендилско(опит за историческо проучване). – В: Международна научна конференция “Екологизация и интензификация на овощарството при условията на пазарна икономика”. Кюстендил, 1992, 57-65
8. Čohadžiev, St. Uber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil “Akropotamos – Gaiepsos”. – Studia Praehistorica, 1992, 11-12, p. 177-183.
9. Čohadžiev, St. La madone de Slatino. – Archeologia /Fr/, 281, 1992, p. 6.
10. Čohadžiev, St. Une figure de “Chamane” chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia /Fr/, 285, 1992, p. 7.
1993

Статии ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст. Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р.Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев, С., 1993, 103-110.
2. Чохаджиев, Ст., Герасимова, В. Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, 333-339.
3. Мешекова, Т. Проучванията на акад. Йордан Иванов върху рударството и металодобива в Югозападните български земи. - ИИМКн, V, 1993, 33-38.
4. Янчева, Й. Тайната антиболшевишка организация в Кюстендилска околия – 1949. Военноисторически сборник (ВИС), кн. 5, 1993, 106-113.
5. Čohadžiev, St. Un jeu préhistorique. – Archeologia /Fr/, 294, 1993, p. 10.
6. Koleva, V., D.Kolev, St. Čohadžiev. A copper age “celestial globe”. – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions /supplement/, 1993, p. 10.


1994

Статии ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст. Жилище от постенеолитния период в басейна на р.Струма. – В: Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, С., 1994, 39-46.
2. Генадиева, В. Селище от ранната бронзова епоха край село Невестино, Кюстендилско. – Марица-Изток. Археологически проучвания, т. 2, 1994, 79-83.
3. Щерионов, Щ. Същност и особености на традиционната ни морска култура. – Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще, Троян, 1994, 33-35.
4. Щерионов, Щ. Торговля болгарского Южного Причерномория в епохи националного Возрождения. – Bulgarian Historical Review, 1994, 3, 47-76.

Рецензии / CRITICAL APPROACH
1. Sterionov, S. Βλασσοπούλος, Γ.Σ. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ένα καράβι της Ιθάκης 1837-1841. Αθήνα, 1992, σ. 375. – Etudes balkaniques, 1994, 3, 141-142.1995

Монографии / MONOGRAPHIES
1. Στεριόνοβ, Σ. в съавторство. Ναυπηγική και Πλοία της Ανατολικής Μεσογείον και Μαυρής Θαλασσας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αθήνα, 1995, σ. 146.

Статии ARTICLES
1. Вандова, В. Типология на неолитните култови масички от Южна България. – Археология, 4, 1995, с. 1-7.
2. Стайкова, Л. Авторски текст към каталог “The Riches of the Thracian Rulers” Tokyo, 1994-1995.
3. Щерионов, Щ. Демографски измерения на стопанските отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Представата за “Другия” на Балканите, С., 1995, 107-113.
4. Щерионов, Щ. Риболовът по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1995, 4, 84-99.
5. Дебочички, В. Участие и роля на главните учители в Кюстендил в църковно-националното движение. –В: Култура, Църква и Революция през Възраждането,Сливен,1995, с. 212-222.
6. Янчева, Й. Подкрепителните спирки в Кюстендилска околия – 1941- 1945. Известия на БЧК, бр. 7, 1995.
7. Čohadžiev, St. On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Arhaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141-147.
8. Στεριόνοβ, Σ. Γενικά μεσογειακά στοιχεία στην παραδοσιακή βαλκανική ναυπηγική τεχνολογία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Πρώτες υλές και Τεχνολογία άπο τους Προιστορικούς χρόνους ως σήμερα. Θάσος, 1995, 433-439.1996

Статии ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Проучване на многослойното праисторическо селище в м.”Студена вода” край с.Ваксево, Кюстендилско. – АОР през 1995 г. С., 1996, 17-18.
2. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Сондажно проучване в землището на с.Шатрово, Кюстендилско. – АОР през 1995. С., 1996, с. 110.
3. Чохаджиев, Ст. За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, 133-138.
4. Мешеков, Ю., Чохаджиев, Ст. Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. ИИМКн, ІІІ, 1996.
5. Мешеков, Ю. Римска обществена сграда в Пауталия. ИИМКн, ІІІ, 1996.

6. Мешекова, Т. За средновековните “сакси” и присъствието им в икономическия живот на югозападните български земи. В: Сб. “Другият в историята”. Кюстендил, 1996, 23-32.
7. Щерионов, Щ. Традиционният корабостроителен процес по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1996, 2, 78-90.
8. Щерионов, Щ. Към въпроса за етническата основа на политическите и културните отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Другият в историята, Кюстендил, 1996, 45-53.
9. Щерионов, Щ. Преселническите движения от 30-те години на 19 в. и въздействието им върху историческото развитие на южното българско Черноморие. – Българите в северното Причерноморие. Т. V, ВТ, 1996, 263-273.
10. Стойнева, В. Национално-освободителните борби на населението от Кюстендилския край във фонда на Исторически музей Кюстендил. - В: Съединението на България от 1885 г. и национално-обединителната програма на българите, Пловдив, 1996.
11. Янчева, Й. ТАНО – първи опит на нелегалната опозиция в Кюстендилска околия през 1945 г. – В: Периферията в историята, С., 1996, 77-86.
12. Янчева, Й. Нелегална опозиция в Кюстендилска околия – ТАБО (1949 г.). - В: Другият в историята, Кюстендил, 1996, 157-165.
13. Керемидарска, Ек. Годишният аграрен и скотовъден цикъл в Кюстендилско - ИИМКн, ІІІ, 1996, 83-96
14. Керемидарска, Ек. Наблюдения в Босилеградско – В: Другият в историята С., 1996, 184-189
15. Керемидарска, Ек. , Николов, М. Отдихът и развлеченията на кюстендилци след Освобождението – В: Периферията в историята. С., 1996, 38-47


1997

Монографии MONOGRAPHIES
1. Чохаджиев, Ст. Слатино – праисторически селища. В.Търново, 1997, 265 с.
2. Мешеков, Ю., Стайкова, Л. Антична бронзова пластика ІІ-ІІІ в. (от фонда на ИМ-Кюстендил). С., 1997, 64 стр.

Статии ARTICLES
1. Генадиева, В. Праисторически проучвания. – 100 години Исторически музей Кюстендил. Юбилеен вестник. Кюстендил, ноември-декември 1997, с.
2. Стайкова, Л. Апликации към конска сбруя от могилно погребение при с. Долна Козница, Кюстендилско. – Проблеми на изкуството, 1997, 3-4, 30-35.
3. Щерионов, Щ. Общолевантийски аспекти в технологията и типологията на традиционното корабостроене по южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1997, 3-4, 157-177.
4. Щерионов, Щ. Морските търговски връзки между южното българско Черноморие и северното Причерноморие през 19 в. – Българите в северното Причерноморие, Т. VІ, ВТ, 1997, 217-231.
5. Щерионов, Щ. Два непубликувани възрожденски ръкописа от фонда на Исторически музей-Кюстендил - ИИМКн, т. VІІ,83-88
6. Щерионов, Щ. Гръцки документи за църковното данъчно облагане на Краището в средата на 19 в. - ИИМКн, т. VІ, 263-271
7. Милушева, В. Богатото ни историческо наследство “Юбилеен вестник на Исторически музей Кюстендил”, ноември 1997.
8. Милушева, В. Съкровища от щедрост. Юбилеен вестник – ноември 1997.
9. Джонев, А. Кюстендил – основен пункт за прехвърляне на партизански отряди в Македония през Балканската война 1912-1913 г. - В: Кюстендилци във войните за национално обединение 1912-1913, Кюстендил, 1997, 43-50.
10. Стойнева, В. Мобилизация и бойни действия на 13 пехотен Рилски полк в Източна Македония. - В: Кюстендилци във войните за национално обединение 1912-1913 г., Кюстендил, 1997, 12-19.
11. Янчева, Й., В.Стойнева. Кметовете на Кюстендил – 1878-1997 г. - В: Сб. От 100-годишнината на ИМ-Кюстендил, ИИМКн, VІІ, 109-116
12. Vandova, V. Typology of the Neolithic Small Altars from Southern Bulgaria – Arhaeology in Bulgaria, Vol.1, N 1, 1997, 23-29
13. Филипова, Св., Мешеков, Ю. Монети от разкопките на римска вила Extra muros от Пауталия. – ИИМКн, VІІІ, 113-120
14. Филипова, Св. Колективна монетна находка от втората половина на ІІв. от Пауталия - ИИМКн, VІІІ, 121-129
15. Вандова, В., Спасов, Р. Нови данни за градоустройството на Пауталия. – ИИМКн, VІІІ, 171-188
16. Спасов, Р. Състояние и проблеми на археологическите проучвания в НААР “Пауталия-Велбъжд”. – ИИМКн, VІІІ, 243-255
17. Генадиева, В. Селища и находки от ранната бронзова епоха в Кюстендилско. – В : ИИМКн, VІІІ, 27-37
18. Стайкова, Л. Крайградски некропол от римската епоха в гр.Кюстендил. – В: ИИМКн, VІІІ, 199-212
19. Прокопов, И. Монетно съкровище от с.Падарево ІІ, Новозагорско - В : ИИМКн, VІІІ, 107-111
20. Кацарова, В. Раннохристиянски базилики от Пауталия - В: ИИМКн, VІІІ, 221-226
21. Гиргинова В. Към въпроса за тълкуването на житията на Иван Рилски като извор за неговия живот и дейност - ИИМКн, VІІ, 43-48
22. Милушева, В. Възрожденски църкви в Кюстендилско – изследвания, състояние, проблеми. Юбилейна научна конференция - Кюстендил, 1997 г. - ИИМКн, VІІ, 57-61
23. Дебочички В. Църковното дарителство в Кюстендил през Възраждането. - ИИМКн, VІІ, 65-70
24. Дебочички В. Въстаническото движение на българското население в Трънско и Кюстендилско през1877-78г.- ИИМКн, VІ, 273-280
25. Чохаджиева, Г. Още нещо за божата дарба на лечителя (Моята среща с Дядо Петър Светеца). – ИИМКн, 1997, VІ, 115-118
26. Захариева, И. Спаско Тричков – един неизвестен скулптур - наивист. – ИИМКн, VІ, 357-362
27. Захариева, И. Характерни особености на църковната и светска резба в Кюстендилско. – ИИМКн, VІІ, 175-183
28. Керемидарска, Е. Фонд “ Йордан Захариев “ при Исторически музей-Кюстендил - ИИМКн, 1997, VІ, 9-12
29. Миленков, М. , Керемидарска, Е. Кюстендилското овощарство в творчеството на Йордан Захариев - ИИМКн, 1997, VІ, 321-324
30. Керемидарска, Е. Кюстендилската епархия и бежанците от Македония след Освобождението - ИИМКн, VІІ, 203-206


1998

Монографии MONOGRAPHIES
1. Чохаджиева, Г., Цветкова, С. Черешчица род родила (100 народни песни от Кюстендилската котловина). С., 1998, 192 с. – сборник: студия, текстове, ноти и показалци.

Статии ARTICLES
1. Стайкова, Л. Авторски текст към каталог “Ancient gold. The Wealth of the Thracians” Catalogue, 1998.
2. Тонев, А., Александрова, С. Средновековни европейски монети от фонда на Исторически музей-Монтана. – Нумизматични изследвания, 1-2, 1998.
3. Щерионов, Щ. Към въпроса за някои от предпоставките на борбата за църковна независимост. – Културата, църквата и революцията през Възраждането, Сливен, 1998, 212-216.
4. Щерионов, Щ. Към въпроса за църковното данъчно облагане на Каменица през 50-те и 60-те години на 19 в. – ИИМК, т. V, Кюстендил, 1998, 219-229.
5. Янчева, Й., В.Стойнева. Кюстендилските кметове в благоустрояването на града – 1878-1899 г. Балканистичен форум, бр. 1-2-3, 1998, Благоевград.
6. Керемидарска, Е. Обичаи и вярвания за починали от неестествена смърт. Международен симпозиум “Живот и дело на академик Й.Иванов”. – ИИМК, V, 1998, 93-96.
7. Керемидарска, Е. Бит и култура на населението в Босилеградския край. Научна конференция “История и актуални проблеми за сътрудничество в Босилеградския край”, Кюстендил, 1998, 36-44.
8. Čohadžiev, Stefan and Veneta Genadieva. Contribution to the Study of the Early Neolithic Age in the Struma River Basin. – In : In The Steps Of James Harvey Gaul. Vol. 1, 1998, 79-89.
9. Čohadžiev, Stefan. James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. - In : In The Steps Of James Harvey Gaul. Vol. 1, 1998, p. 63-77.
10. Čohadžiev, Stefan. Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p. 10-14.
11. Y. Meshekov, Staikova, L. A rich thracian mound burial from the roman period at the village of Slokoshtitsa, Kiustendil districh /south – western Bulgaria/. – Archaeologia Bulgarica, ІІ, 1998, 3, 51-67.1999

Монографии MONOGRAPHIES
1. Щерионов, Щ. Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика). С., 1999, с. 232.

Статии ARTICLES
1. Вандова, В. Керамиката “black topped” от неолитното селище Кременик край Сапарева баня. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита. Карановски конференции за праисторията на Балканите, С., 1999, 43-50.
2. Чохаджиев, Ст. Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилдско. – ГАМПд, 1999, ІХ, 108-113.
3. Мешеков, Ю. Vila Extra muros от Пауталия. – В: Марица-Изток, V, 1999.
4.
5. Тонев, А. Традиционното златарство в Кюстендилско. – Известия на Исторически музй Благоевград (ИИМБл), І, 1999.
6. Мешекова, Т. Населението в Кюстендилска нахия през 70-те години на ХVІ в. (Етнорелигиозна и социална характеристика). - В: ИИМБл, І, 1999, 78-87.
7. Щерионов, Щ. За някои от предпоставките на гръцкото образование в югоизточните български земи през Възраждането. – ИИМБл, Т. І, 1999, 33-40.
8. Милушева, В. Бежанците от Македония в Кюстендил през първите години след Освобождението. – В: Кюстендилският край в национално-освободителните борби в Македония, Кюстендил 1999 г., 39-46.
9. Милушева, В. Към въпроса за социално-икономическите, политически и културни предпоставки, довели до появата на материален и духовен възход на българското население в Кюстендилско (ХVІІ-ХІХ в.). – ИИМБл, І, 1999.
10. Милушева, В. Първи радетели за музейното дело. Ефрем Каранов – Исторически музей Кюдстендил, май 1999.
11. Дебочички, В. Кюстендил в Кресненско- Разложкото въстание. -В: Сб. Кюстендилският край в национално-освободителните борби нв Македония 1878-1912, Кюстендил,1999,с.17-29.
12. Дебочички, В. Ръководство и управление на учебното дело в Кюстендил през Възраждането.-В : ИИМБл, І,1999.,с. 71-78.
13. Джонев, А. Създаване и първоначална дейност на пограничния пункт на ВМОРО (1895-1897). - В: Сб. Кюстендилският край в национално освободителните борби в Македония 1878-1912 г., Кюстендил, 1999, 47-63.
14. Джонев, А. Проектът за железопътна линия София-Кюстендил-Скопие в дискусиите на Народното събрание (1878-1910 г.). – ИИМБл, І, 1999, 87-95.
15. Стойнева, В. Тайните младежки македоноодрински кръжоци (1896-1900 г.) - В: Кюстендилският край в национално-освободителните борби в Македония 1878-1912 г., Кюстендил, 1999, 78-89.
16. Янчева, Й., Стойнева, В. Кюстендилският период от живота на Тодор Ангелов Дзаков. – В: Тодор Ангелов Божаната – живот след смъртта, Кюстендил, 1999.
17. Чохаджиева, Г. Един код за разпознаване между “свои” и “други” (Народната песен от Кюстендилско – в миналото и сега). – ИИМБл, 1999, І, 145-153.
18. Чохаджиева, Г. Оценностяването на една общност чрез един празник. – Български фолклор, 1999, 4, 102-108.
19. Spassov, R., Kazarova, V., Mladenova, R., Filipova, S. The early christian basilica N 7 AT Paytalia. – Mitteilungen zur christlichen archaologie, 5, 1999, Wien, p. 18-44.
20. Филипова, Св. Колективна монетна находка от края на ІV-V век. – Нумизматични изследвания, 1-2, 1999, 41-47.
21. Sterionov, S. Demographic Dimensions of Greek Education in Bulgaria in the 18-th and 19-th Centuries. _ Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States, Thessaloniki, 2000, 297-314.
22. Στεριόνοβ, Σ. Ναυπηγικά κέντρα στην νότια Βουλγαρική Μαυρоθάλασσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Χίος, 1999, 97-103.


2000

Статии ARTICLES
1. Вандова, В. Керамичният комплекс на ІV строителен хоризонт в неолитното селище Кременик край Сапарева баня. – ИИМКн, Приложение 1, 1999, 36-50.
2. Стайкова-Александрова, Л. Занаятите в Пауталия и територията й ІІ-VІ в. – В: Yubilaeus ІІІ. Сборник в памет на проф. Б.Геров. С., 2000, 122-126.
3. Стайкова-Александрова, Л. Авторски текст към каталог за международна изложба “Хелзинки 2000” – “Богатството на тракийските царе”.
4. Мешеков, Ю. Авторски текст към каталог за международна изложба “Хелзинки 2000” – “Богатството на тракийските царе”.
5. Спасов, Р. Средновековен некропол в района на Базилика № 7 от Пауталия. – ИИМКн, Приложение 1, 1999.
6. Тонев, А., Милушева, В., Филипова, С. Нищо не е от вчера. Музеен вестник, 2, 2000.
7. Филипова, Св. Частна колекция с монети на Марцианопол. – ИИМКн, Приложение І, 2000, 51-55.
8. Щерионов, Щ. Гръцката етническа общоност в Кюстендил през 19 в. (в периода до Освобождението) и мястото й в стопанската структура на региона. - ИИМКн, Приложение І, 2000, 28-36.
9. Щерионов, Щ. Демографски измерения на гръцката етническа общност в Пловдив през Възраждането. – Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: Ιστορία, Τέχνη, Κοινωνία (18ος – 20ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2000, 139-163.
10. Джонев, А. Конференция по повод Ньойския договор в гр.Кюстендил. - Македонски преглед, кн.1, 2000, 157-159. (отзив)
11. Джонев, А. Документи за българските железопътни проекти към Македония непосредствено преди Балканската война 1912-1913 г. - Македонски преглед, кн.3, 2000.
12. Янчева, Й., Стойнева, В. Кюстендилските кметове и националните процеси – 1878-1903 г. Годишник на Исторически музей Благоевград, 2000, с. 64-71.
13. Керемидарска, Е. Роднинска терминология в Македония. – ИИМКн, Приложение 1, 2000, 23-27.
14. Керемидарска, Е. Роднинска мрежа в Западните покрайнини. В: Етносите на Балканите. Религия. Култура. С. 2000, 205-215.
15. Чохаджиева, Г. Поучителните подробности на една драгоценна сбирка (Свещеник Петър Цв. Любенов в историята на българската фолклористика). – В: Етнологията на границата на два века. Велико Търново, 2000, 279-283.
16. Čohadžiev, St. Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa. Wien, 2000, p. 253-262.
17. Čohadžiev, St. Development of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (in the Licht of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Stile and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory. BAR International Series 854, Oxford, 2000, p. 97-111.

2001 г.
1. Щерионов, Щ., А. Джонев Документи за положението на българите в Македония от началото на 20 в., Кюстендил, 2001, с.216
2. Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, Кюстендил 2001

Статии ARTICLES

1. Керемидарска, Е. Босилеградският край и Ньойския договор. В: “Ньойския договор и съдбата на югозападните български земи”, Кюстендил 2001г., 97-105
2. Керемидарска, Ек. Благотворителната дейност на Кюстендилската интелигенция в следвоенните години. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 62-69
3. Вандова, В. История на проучванията на селищата от втората половина на неолита в северната част на долината на р. Струма. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 5-17
4. Прокопов, И. Съкровището от Върбица, Великотърновско. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 18-23
5. Филипова, С. Три колективни монетни находки от разкопки в Кюстендил. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 24-37
6. Филипова, Св. Монети от разкопките в късноантичния град Германия. – Нумизматика и сфрагистика, VІІІ, 2001, 1-2, 51-60.
7. Спасов, Р. Новопостъпила колекция с находки от ранновизантийската и средновековната епохи в Исторически музей – Кюстендил. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 38-50
8. Щерионов, Щ. Развитието на корабостроенето и генезиса на капиталистическите отношения по Южното Черноморие през Възраждането. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 51-61
9. Джонев, А. Кюстендилско-Дупнишкият обществен спор в периода на Третото Българско царство. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 70-86
10. Генадиева, В. Керамика от насипа на могила №4 при с. Невестино, Кюстендилско (предварително съобщение) – В: Тракийска могила край село Невестино, Кюстендилско. Кюстендил, 2001, 46-61
На английски език: Ceramics from the earthworks at Mound 4 at Nevestino
village, Kyustendil region ( Preliminary Announcement)
10. Генадиева, В. Ранна бронзова епоха – VІІ хоризонт. – В: Ст. Чохаджиев. Ваксево. Праисторически селища.- В. Търново, 2001, 75-79; ил. 82-87


2002г.
ARTICLES

1. Вандова, В., Султанов, А. Обобщение на резултатите от лабораторни анализи на фрагменти от керамични съдове от неолитно селище Кременик, Сапарева баня. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 5-24
2. Дебочички В. Ильо Марков и Кюстендил. Паметници на признателността. В: Сб.Войводата Ильо Марков и неговото време Берово, 2002 г., 158-166
3. Дебочички, В. Кратки бележки по въпроса за историята на Археологическото дружество в Кюстендил. В: ИИМКн, т.ІХ, 18-23
4. Джонев, А. Въпросът за железопътно свързване по долината на р.Струма в българо-гръцките отношения (1926-1931 г.) В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 71-78
5. Прокопов, И., Стойнов, П. Ново монетно съкровище от Югозападна България. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 25-36
6. Русева-Слокоска, Л. Римските терми на Пауталия – проблеми на отоплителната инсталация. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 37-46
7. Слокоска, Л., Стайкова-Александрова, Л., Спасов, Р. Пауталия. – В: Римски и ранновизантийски градове в България. І, С. 2002, 251-266
8. Стайкова-Александрова, Л. Могилните некрополи от територията на Пауталия І-ІІІ в.- традиции и иновации – В: Jubilaeus V Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева – С. 2002, 365-368
9. Стайкова-Александрова, Л. Некрополите на Пауталия и хинтерланда ІІ-ІV в.. – В: Римският и късноантичният град, В.Търново, 2000. С. 2002 – 270-274
10. Филипова, С. Колективна монетна находка от района на гр. Сандански. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 47-58
11. Щерионов, Щ. Гръцкото етническо присъствие в Дупнишко-Самоковския район през Възраждането. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 59-70
12. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч.1 – Кюстендилското Краище – В. Търново, 2002

2003 г.
ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч.2 Каменица – В. Търново, 2003г.
2. Filipova, S. Münzen aus der spätantiken Nekropole bei “Nišan Taši” in der Stadt Sandanski. – In: Vl. Petkov, O. Somova. Eine spätantiken Nekropole des 3.-6. Jahrhunders beim “Loven Dom” (= Jagdhaus) in Sandanski. Ein Vorbericht, Mitteilungen zur Christlichen Archäologie, Wien, 2003, 31-35.
3. Св. Филипова. Монети от късноантична гробница – мавзолей от гр. Сандански. – ИИМБл, ІІІ, Благоевград, 2003, 67-73.
4. Стайкова-Александрова, Л. Тракийските могили от Кюстендилския регион – хронологическо разпространение – В: Пътят , С. 2003, 27-31
5. Стайкова-Александрова, Л., Стайкова, И. Германия. – В: Римски и ранновизантийски селища в България, ІІ, С. 2003, 202-214
6. Джонев, А. ВМОРО 1902-1907. Чети и личности в Кюстендилско (фотоалбум) – Арс Милениум, МММ фондация, 2003 г.
7. Четите на ВМОРО. Дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903-1908г. – издание на ГУА на МС и РИМ- Кюстендил, С.,2003г.
8. Георгиев, С. Кметовете на Кюстендил (1878 – 2003 ) – Кюстендил, 2003г.
9. Тодорова, З. Докосване до духовните светилища на Западните покрайнини. Указател.– Цариброд-София, 2003г.
10. Тодорова, З. Ябълка в килия. – Цариброд-София, 2003г.
11. Тонев, З. Кюстендилския край. Историко-географско сведение. – С., 2003


2004 г.
ARTICLES
1. Тодор Георгиев Димитров – архивист и краевед.
Био-блиографски справочник. Състав. Йорданка Янчева – Кюстендил, 2004 г – издание на Държавен архив – Кюстендил и Регионален исторически музей- Кюстендил
2. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. – ИИМКн, т.ІХ, 21-30
3. Костов, Р., Генадиева, В. Нефритови праисторически артефакти от
Кюстендилско - Минно дело и геология, 2004, №10, 35-37

4. Вандова, В. Сондажни проучвания при с. Коняво, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 31-39
5. Вандова, В. Праисторическо селище в с. Пиперков чифлик, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 169-175
6. В. Вандова. Археологически проучвания в с. Пиперков чифлик. – Музеен вестник, 2004 г.
7. Прокопов, И. Монетно съкровище от Северозападна България - ИИМКн, т.ІХ, 47-68
8. Прокопов, И., Петров, И. Още един щрих към монетната циркулация в Югоизточна Тракия. Съкровището от с. Момково, Хасковско - ИИМКн, т.ІХ, 197-206
9. Филипова, С. Монета на Пауталия с едикула на Хермес - ИИМКн, т.ІХ, 71-72
10. Филипова, С., Тонев, А. Монети от разкопките на обект “Килийно училище” в Кюстендил - ИИМКн, т.ІХ, 275-286
11. Тонев, А. Част от колективна находка от европейски монети от 17 в. - ИИМКн, т.ІХ, 147-150
12. Стайкова-Александрова, Л. Могилен гроб от римската епоха при с. Лиляч, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 207-213
13. Стайкова-Александрова, Л., Стайкова, И. Разкопки на обект ”Константинова баня” в град Кюстендил през 2001г. - ИИМКн, т.ІХ, 85-103
14. Мешеков, Ю., Стайкова, Л. Тракийско могилно погребение от римската епоха при с. Слокощица, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 227-258
15. Стайкова-Александрова, Л. Сребърни апликации от конска сбруя от могилно погребение при с. Долна Козница, Кюстендилско. –В: Втори международен симпозиум и изложба “Панагюрското съкровище и торевтиката в Тракия”, м. ХІІ, 1999. – С. 2004, 171-179
16. Кацарова, В. Пещ за строителна керамика от Пауталия ( наблюдения върху топографията на късноантичния град) - ИИМКн, т.ІХ, 105-112
17. Спасов, Р. Основни резултати от проучванията на средновековния и късносредновековния пласт в Кюстендил през 2001 г. - ИИМКн, т.ІХ, 137-145
18. Стайкова, И. Знатни фамилии от Пауталия и територията й - ИИМКн, т.ІХ, 259-261
19. В. Стойнева, Т. Димитров. Кюстендилски окръг-главна четническа база за Македония 1895-1912”, Кюстендил, 2004, рецензия.
20. Ангел Джонев. “ Паметниците на Т. Александров” - Македонски преглед, кн.3 ,2004, с.57-80.
21. Й. Янчева “Националните овощарски изложби в Кюстендил/1961-1969/-поуки за бъдещето” - В:”Панаири, пазари, тържища в българските земи”, Търговище, 2004, с347-351;с448-454.
22. Л. Стайкова-Александрова. “ Гробни съоръжения в могилните некрополи от римската епоха в територията на България”-В: Сб. “Земите на България - люлка на тракийската култура”, т.2.


Видеофилми
MOVIES
1. Милушева, В. Автор на видеофилм (30 мин.) за историята на Кюстендил. Участва в откриването на 100-годишния юбилей на Исторически музей Кюстендил, 1997.
2. Керемидарска, Е. Спасовден в с. Богослов (20 мин.), 1990.
3. Керемидарска, Е. Курбан на Мала Богородица в с. Горна Гращица (10 мин.), 1990.
4. Керемидарска, Е. Жътва в с. Мирово (30 мин.), 1991.
5. Керемидарска, Е. Боядисване на Великденски яйца (10 мин.), 1992.
6. Керемидарска, Е. Плетене на Гергьовски венци (10 мин), 1993.
7. Керемидарска, Е. Йордановден в с.Слокощица (20 мин.), 1994.
8. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Бъдни вечер в с. Мирово (20 мин.), 1994.
9. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Българите в Сърбия (30 мин.), филм І, 1995.
10. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Българите в Сърбия (20 мин.), филм ІІ, 1996
11. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Културни взаимодействия на Балканите. Етнографско проучване в Република Македония. Филм ІІІ (35 мин.), 1997.
12. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Културни взаимодействия на Балканите. Етнографско проучване в Република Македония. Филм ІV (35 мин.), 1997.
13. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Отвъд южната граница. Република Гърция. Филм V (35 мин), 1998..
14. Захариева, И. Първите заселници по Струма. Международен фестивал на документалното и антроположко кино в Сибиу, Румъния, 1996 (художник).
15. Захариева, И. “Свети Георги, дай ни сила”. Международен фестивал на документалното и антроположко кино в Сибиу, Румъния, 1998 (художник).
16. Захариева, И. “100 години ИМ-Кюстендил”, 1997 (художник)
17. Захариева, И. “Aps Лонга”. Международен фестивал на документалното и антроположко кино в Сибиу, Румъния, 2000 (сценарист и художник).


Други разработки
OTHER EDITIONS
1. Мешеков, Ю. Авторска конструктивна възстановка на тракийска колесница от района на гр. Гоце Делчев (изложена в местния музей).
2. Мешеков, Ю. Авторски графични реконсрукции на 5 бр. Тракийски колесници, във връзка с разработване едноименна тема за докторска дисертация.
3. Чохаджиева, Г. Научно-практическа разработка (Видеотото в теренната и популяризаторската работа на музейния етнолог) – 1995, Белград (Югославия) – International festival of etnological film.
4. Чохаджиева, Г. Научно-практическа разработка (Съвременните проекции на фолклорната култура и тяхното място в работата на музейния фолклорист) – 1996, Сибиу (Румъния) – The festival of anthropological documentary film.
5. Чохаджиева, Г. Научно-практическа разработка (Визуалната антропология и актуалните задачи на съвременния етноложки музей) – 1998, Сибиу (Румъния) – The festival of anthropological documentary film.
6. Щерионов, Щ. Съавторство при изработване на каталог за изложба “Стари фотографии от Атон”, Кюстендил, 2001, с.36
7. Щерионов, Щ. Международен симпозиум по традиционно корабостроене и корабоплаване проведен на о-в Хиос, Гърция (рецензия) – ИПр, 1, 1994-5, 194-195
8. В. Вандова. Сондажни археологически проучвания в с. Пиперков чифлик, община Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2003 г. София, 2004.
9. В. Вандова, Р. Спасов. Теренни обхождания в община Кюстендил. Археологически открития и разкопки през 2003 г. София, 2004.


Вандова, В. Принос към проучването на къснонеолитната керамика
в долината на Струма. – Годишник на Археологически музей Пловдив,
IX/1, 2002, 60-67.
В. Вандова. Нови данни за ранния неолит в Кюстендилската котловина (предварително съобщение). – Известия на Исторически музей Кюстендил, т. ХII.
Спасов, Р., В. Вандова, Ю. Фърков. Разкопки в Кюстендил. - В: Археологически открития и разкопки през 1988. Кърджали, 1989, 133 -135.
Прокопов, И., Л. Стайкова, Р. Спасов, В. Вандова, Ю. Мешеков, А. Тонев, Ю. Фърков. Разкопки в Пауталия. - В: Археологически открития и разкопки през 1988г. Кърджали, 1989, с. 78.
Спасов, Р., В. Вандова, Ю. Мешеков. Археологичиски разкопки в Кюстендил през 1999г. - В: Археологически открития и разкопки през 1999-2000г. София, 2001, 94-95.
Спасов, Р., В. Вандова, Ю. Мешеков. Археологичиски проучвания в Кюстендил през 2000 г. - В: Археологически открития и разкопки през 1999-2000г. София, 2001, с.133.
Вандова, В. Юбилейна научна конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на Исторически музей – Кюстендил. – Старини, 1999, 1, 120-122.
Спасов, Р., В. Вандова. Археологически проучвания в Националния архитектурно-археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил” през 1999 г. Музеен вестник, бр. 2, 2000, с. 1.
Вандова, В. Размисли. - Музеен вестник, бр. 2, 2000, с. 8.
Спасов, Р., В. Вандова. Археологически проучвания на обект "Пиргова кула" - Музеен вестник, бр. 3, 2001, с. 3.
Вандова, В. За древния град, миналото . . . и хората. - Музеен вестник, бр. 3, 2001, с. 8.
Вандова, В. Проучванията на неолитното селище при град Сапарева баня – минало и настояще. - Музеен вестник, бр. 4, 2002, с. 4.
Вандова, В., Р. Спасов. Теренни обхождания в община Кюстендил през 2002 г. - Музеен вестник, бр. 5, 2003.
Вандова, В., Р. Спасов. Археологически разкопки в с. Пиперков чифлик – 2004 г. . - Музеен вестник, бр. 7, 2005.
Вандова, В. Селище от финала на късния халколит в Кюстендил.
Вандова, В. Къснонеолитни антропоморфни съдове от долината на Струма. (Сборник с доклади от национална конференция “Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства”, Пещера, 26-29. 04. 2006 г.)

Vandova, V. Late Neolithic Clay Vessels with Graphitized Surface from the Struma Valley. – In: V. Nikolov, K. Băčvarov, P. Kalchev (eds). Prehistoric Thrace. Proceedings of the International Symposium in Stara Zagora. Sofia-Stara Zagora, 2004, 115-132.

Vandova, V. Neue Angaben über dem frühen Neolithikum in dem Talkessel von Kjustendil (Vorläufige Bericht). – In: V. Nikolov, K. Băčvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia, 2004, 25-32.
Vandova, V. Typology of the Neolithic Small Altars from Southern Bulgaria – Arhaeology in Bulgaria, Vol.1, N 1, 1997, 23-29.
Vandova, V. The Early Neolithic Site at Piperkov Čiflik, Near Kjustendil (Season 2004). – James Harvey Gaul – in memorial, vol. 2 (Сборник с доклади от международен симпозиум “Праисторическа Струма”, Кюстендил-Благоевград, 27.09.-01.10. 2004 г.)
spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007