pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
  История
  Отдели
  Научна дейност
    Библиография на музейните специалисти
    Издания
    Известия на РИМ Кюстендил
    Съдържания
    Симпозиуми и Конференции
    Дисертации
    Участие на наши специалисти в други конференции
  Отчет
  Дарители
  Етичен кодекс
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилИздания
.

РИМ “Акад.Йордан Иванов” предлага следните свои печатни издания:

 • Енциклопедичен речник Кюстендил А-Я. С., 1988. Цена- 20.00лв. Първото регионално научно-справочно издание в България. Включва статии за природата, историята, икономиката, културата и значимите личности, свързани с Кюстендилския край.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т.І. 1989. Цена – 7.00 лв. Помества научни статии и съобщения от археологически проучвания на антична Пауталия.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т.ІІ. 1990. Цена – 7.00 лв. Съдържа изследвания в областта на археологията, историята и изкуството от ранния неолит до наши дни.
 • Известия на Исторически музей –Кюстендил. Т.ІІІ. 1991.Цена – 7.00 лв. Представя доклади и съобщения от областта на археологията, историята, нумизматиката и етнологията.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т.V. 1993. Цена – 7.00 лв. Съдържа доклади от Международния симпозиум в памет на акад. Йордан Иванов /окт.1992 г./- етнология, история, археология, епиграфика и нумизматика.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т.VІ. 1993. Цена – 10.00 лв. Поредният том включва докладите от Международния симпозиум в памет на чл.кор. Йордан Захариев. Поместени са научни изследвания и съобщения в областта на етнологията, фолклора и литературната история, езикознание, история, интердисциплинарни изследвания и доклади на българи, живеещи в Западните покрайнини и Бесарабия.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т.VІІ. 1997. Цена – 10.00 лв. Публикува научни изследвания, в областта на историята и етнологията, представени на Юбилейна научна конференция, посветена на 100 годишнината от създаването на Исторически музей – Кюстендил / ноември,1997 г./.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т.VІІІ. 1997. Цена – 10.00 лв. Съдържа докладите от секция “Археология” от Юбилейна научна конференция, посветена на 100 годишнината от създаването на Исторически музей – Кюстендил /ноември, 1997 г./.
 • Известия на Исторически музей –Кюстендил. Т.ІХ. 2003. Цена – 10.00 лв. Изданието помества докладите от І и ІІ Регионални археологически конференции, проведени през 2002 и 2003 г.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил. Приложение № 1. 2000. Цена – 3.00 лв. Включва студии на научната група в областта на етнологията, историята, археологията и нумизматиката.
 • Трудове на научната група в Исторически музей – Кюстендил. Т.1. 2001. Цена – 4.00 лв. Помества археологически, исторически и нумизматични научни изследвания и съобщения .
 • Трудове на научната група в Исторически музей – Кюстендил. Т.2 2002. Цена – 4.00 лв.Съдържа научни изследвания в областта на археологията, историята, нумизматиката, както и анализи, свързани с проблематиката на днешните югозападни български земи, дело на автори от други научни звена.
 • Дремсизова-Нелчинова, Цв., Л.Слокоска. Археологически паметници от Кюстендилски окръг. С., 1978. Цена – 4.00 лв.Каталогът съдържа 244 археологически паметници на територията на Кюстендилския регион. Селищата са подредени по азбучен ред, а в отделните селища паметниците следват хронологията по установените исторически епохи.
 • Генадиева, В., Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч.І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В.Търново, 2002. Цена – 6.00 лв. Включва археологическите паметници от района. Селищата са подредени по азбучен ред, археологическите обекти носят поредни номера, за всяко селище е приложена карта.
 • Генадиева, В., Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч.ІІ. Археологически паметници от Каменица. В.Търново, 2003. Цена – 6.00 лв.Каталогът представя физико-географска характеристика на Каменица, преглед на проучванията и съответните археологически обекти и паметници.
 • Русева-Слокоска, Л. Пауталия. Т.1 Топография, градоустройство и укрепителна система. С., 1989. Цена – 7.00 лв. Публикувани са резултатите от археологически проучвания на Пауталия /дн. Кюстендил/ в хронологическите граници І-ІV в.
 • Кюстендил и Кюстендилско. Сборник. С., 1973. Цена – 6.00 лв. Издаден по повод 100 годишнината от създаването на читалището в град Кюстендил. Помества статии, свързани с археологията, историята, етнологията, изкуството и културата.
 • Четите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903-1908г. С., 2003. Цена – 10.00 лв. Съдържа най-важните документи за историята на ВМОРО за следилинденския период – Дневникът на Кюстендилския пограничен пункт и снимковата колекция. Дава сведения за участници в македонското освободително движение – не само от Македония и от Одринско, но и от Северна и Южна България и българи от Бесарабия.
 • "100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност". Сборник. К., 2006. Съдържа материали от научната конференция проведена на 29-30 септември 2005 г. в Блгоевград и посветена на 100 гидишнината от Рилския конгрес на Вътрешната македо-одринска революционна организация. Включва проучвания по различни факти, събития и личности от националноосвободителното движение в Македония и Тракия на учени от академични институти при БАН, висши училища, архиви, музеи и библиотеки, както и на представители от Гърция и Република Македония. Изданието е финансирано от Регионален исторически музей - Кюстендил.
  Към "Съдържание"
 • “Кюстендилски четения 2003 - 2004”, сборник доклади, четени на научните конференции “Спасители и спасени в историята” (Кюстендил, 2003 г.) и “Националното и регионалното в историята” (Кюстендил, 2004 г.). Сборникът е съвместно издание на РИМ “Акад. Йордан Иванов” и Кооперация “ИФ – 94” при СУ “Св. Климент Охридски” – Исторически факултет.
  Към "Съдържание"
 • “Кацарова В. Пауталия и найната територия I-VI век. В.Търново, 2005. Цена - 12.00 лв. Комплексно изследване върху историята на един от градовете в римска Тракия – Пауталия, и на неговата градска територия, въз основа на археологически проучвания. На базата на резултатите от дългогодишните археологически разкопки в Пауталия и на селищни обекти в нейната територия се проследяват установяването и механизмите за функциониране на римския модел на адмнистративна организация – системата град/градска територия, която се явява основна форма на управление в провинциите на Римската империя до края на античната епоха.
 • Керемидарска Ек. Празник и Делник в Кюстендилско – края на XIX – средата на XX век. Кюстендил, 2005. Второ издание. Цена - 6.00 лв. Дългогодишен труд изграден въз основа на етнографски, икономически, исторически, правни и други научни изследвания. Архивният етнографски материал проследява един процес, който показва окончателното разпадане на големите семейства и утвърждаването на малкото индивидуално (нуклеарно) семейство.
 • Излязоха от печат том XIII и XIV от Известията на Исторически музей – Кюстендил. Те съдържат докладите представени по време на V Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии”, проведен от 5 до 7 октомври 2006 г. в Кюстендил. Симпозиумът бе посветен на 110 години от началото на системни археологически проучвания в град Кюстендил и 1900 години от даването на Пауталия статут на град с прилежащи територии в рамките на Римската империя. Докладите от Пленарно заседание и от секциите Праистория и Античност са включени в том XIII. Том XIV съдържа материалите от секции Средновековие и Нумизматика.
  Към "Съдържание"
 • Излезе от печат монографията на н.с. I ст. д-р Ангел Джонев „Македония в железопътната политика на България (1878 – 1918 г.)” - издава Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” с финансовото съдействие на Община Кюстендил.
  Към "Съдържание"
 • Излезе от печат „Конгреси и програмни документи след 1878 година за историята и културата на българските зами под чужда власт” – сборник доклади от Международна конференция, проведена в гр. Кюстендил на 14 - 15 дкемеври 2007 г. и посветена на 110 години от публикуването на първите програмни документи на Българските македоно-одрински революционни комитети и 100 години от Кюстендилския конгрес на ВМОРО. Издава се със съдействието на Министерството на културата на Република България.
  Към "Съдържание"
 • Димитров Т. Железният полк – тринадесети пехотен рилски (1886 – 1945 г.). Кюстендил, 2009. Цена 5.00 лв. Книгата проследява развитието на кюстендилската войскова част. Събитията са построени в осем части, илюстрирани със снимки и скици. Издава Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” с финансовото съдействие на Община Кюстендил.
  Към "Съдържание"
 • Svetoslava Filipova, Ilya Prokopov, Evgeni Paunov. The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Kyustendil (Ancient Ulpia Pautalia). Part I: Greek, Thracian, Macedonian, Roman Republican and Roman Provincial Coins. Sofia, 2009. (Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей – Кюстендил (антична Пауталия). Част I: гръцки, тракийски, македонски, римски републикански и римски провинциални монети). Ввтори том от серията “Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria /CCCHBulg/” (Монетни колекции и колективни монетни находки от България). Цена: 20.00 лв. Изданието съдържа непубликувани досега и представляващи огромен интерес монетни находки открити на територията на Югозападна България, която през Римския период е влизала в административната област на Пауталия. Колекцията е представена в хронологичен ред. На първо място са единичните монети по реда на тяхното придобиване и след това колективните находки с кратка информация за откриването и датирането им.
  Към "Съдържание"
 • "Известия на Исторически музей – Кюстендил, том XV и XVI. Съдържат докладите, представени по време на VI Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии” (11-13 октомври 2007 г.), посветен на 110 години от създаването на музея. Докладите от симпозиума са включени в пълния си текст, обособени в секции Археология и Етнология (том XV), Пленарно заседание, История и Изкуствознание (том XVI).
  Към "Съдържание"
 • "Известия на Исторически музей – Кюстендил, том XVII. Съдържа доклади от Национална научна конференция на тема „Благотворителността в България – традиции, исторически измерения и апсекти”, проведена на 8 -10 октомври 2009 г. Цена: 10.00 лв.
  Към "Съдържание"
 • Сборник „ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ”. Съдържа изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Съставители: Евгени Паунов и Светослава Филипова. Велико Търново 2012 г. Изданието е луксозно, с дебели корици и включва статии на 49 специалисти в областта на археологията и нумизматиката от страната и чужбина, с общ обем от 912 стр. Цена: 100.00 лв.
  Към "Съдържание"
 • „ДОБРИ ПРАКТИКИ. Реклама, комуникация и маркетинг”. Сборник с доклади от Национална работна среща – семинар, проведен в Кюстендил на 25-27 септември 2013 г. Сборникът е издаден с финансовата подкрепа на Министерство на културта. ISBN 978-954-8191-21-0.
  Към "Съдържание"
 • Митов Я. „Средновековната църква „Св. Георги” в Кюстендил”. Рекламна двуезична, на български и английски език, брошура за една от най-старите запазени средновековни църкви у нас. Съдържа информация за историята, архитектурата, стенописите, рисунките и надписите върху тях. Изданието е пълноцветно с гланцирани корици, формат А5, 25 страници. Цена: 5.00 лв.
 • А. Джонев. Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г., Кюстендил, 2016 г., 92 с. Книгата е посветена на трагичните събития преди 99 години в Босилеградско. На основата на богат документален материал, в голямата си част новоиздирен и включен за първи път в научно обръщение, авторът обективно представя причините, събитията и резултатите от действията на сръбската паравоенна формация, водена от поручик Коста Печанец в Босилеградския край в средата на месец май 1917 г. Резултатът от нахлуването на четата на К. Печанец в Босилеградско, в разгара на Първата световна война е трагичен за българите в региона. Населението е подложено на убийства и малтретиране. Жертва на терора стават мирни жители: 33 заклани и убити и 2 деца изгорени- общо 35 души. Понесените материални щети също са огромни.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил, том XVIII. Съдържа научни разработки предимно от колегията, настоящи и някогашни специалисти, в Регионален исторически музей – Кюстендил. Обхващат епохите на Античността, Средновековието и Новот време. Ориентирани са главно към историята на Кюстендилския край. Цена: 15.00 лв. Към "Съдържание"
 • "Известия на Исторически музей – Кюстендил, том XIX. Съдържа докладите от І и ІІ Регионални конференции „Музейните и архивни фондове – места на памет“, проведени през 2016 и 2017 г. Цена: 12.00 лв.
 • Изследовател с обектив Йордан Захариев. Кюстендил, 2017. Съствител: Любомир Желязков. Предговор: Ангел Джонев. Албум със снимки, дело на Йордан Захариев Харизанов /1877-1965 г./, от колекцията на Регионален исторически музей - Кюстендил. Снимките са от първата половина на XX в. в селищата Кюстендил, Босилеград, Чипровци, Слокощица, Каменица, Пиянец и др. Луксозно издание, твърди корици, 410 стр. Цена: 50.00 лв.
 • Известия на Исторически музей – Кюстендил, том XX. Съдържа докладите от VII Международен симпозиум „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил и прилежащите им територии през вековете“ (4-6 октомври 2017 г.), посветен на 120 години от създаването на музея. Докладите от симпозиума са включени в пълния си текст, обособени в секциите Археология и История. Цена: 15.00 лв.
 • Филипова, С. Монети и монетна циркулация през късната античност (294-498 г.) по Горното и Средното течение на река Струма. София, 2020. Монография, представяща дългогодишната работа на гл. ас. д-р Светослава Филипова по темата, защитена като дисертационен труд през 2013 г. Изследването обхваща колективните и единични монетни находки от Горното и Средно течение на река Струма, като акцентът е поставен върху монетите, открити при археологически проучвания. Изданието е в обем 447 стр., във втората си част включва каталог на 1222 монети, представени по обекти и находки, разпределени по владетели, типове изображения и монетарници. Завършва с карти и 14 табла със снимки на 273 монети. Цена: 30.00 лв.
  Към "Съдържание"

Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007