pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
  История
  Отдели
  Научна дейност
  Отчет
  Дарители
  Етичен кодекс
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилЕтичен кодекс
.

ЕТИЧЕН КОДЕКС
ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ”- КЮСТЕНДИЛ


Въведение

Регионален исторически музей – Кюстендил (РИМ-Кюстендил) е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни и природни ценности и образци с познавателна, образователна и естетическа цел и осъществява дейността си в служба на обществото.
В своята дейност РИМ – Кюстендил спазва, защитава и уважава правата на човека, като съдейства за утвърждаване на принципите на правовата държава и не допуска дискриминация.
РИМ – Кюстендил отчита особената роля на обучението на музейния служител за утвърждаване на основните ценности на демокрацията, върховенството на закона, спазването на човешките права и етичните стандарти за поведение като създава подходящи условия за усвояване на професионални знания и умения.
Всеки музеен служител, осъществяващ своите професионални задължения в услуга на обществото, допринася за формиране на облика на музея.
За всеки служител в РИМ – Кюстендил е чест и морален дълг да спазва принципите на професионалната етика.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват на кодекса

1. Етичните правила в този кодекс са задължителни за служителите в РИМ - Кюстендил, наричани по-долу за краткост “музейни служители”, съобразно тяхната подготовка (обща и специална) и определените им правомощия и се отнасят до:
(а) отношенията между музейните служители, гражданското общество и отделните граждани;
(б) отношенията между музейния служител и държавните и общинските органи, неправителствените организации и всички останали структури;
(в) отношенията между отделните музейни служители;
(г) правата и задълженията на музейния служител.

Цели на кодекса

2. Етичният кодекс има за цел:
(а) да определи етичните стандарти за професионалната дейност на музейния служител;
(б) да развива култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманността, законността, демократичността и зачитането на правата на човека;
(в) да подпомогне обучението на музейните служители за постигане на професионално етично поведение в тяхната работа;
(г) да подпомогне приобщаването на музейните служители към процеса на изграждане на обща европейска култура;
(д) да повиши общественото доверие към музейния служител.

Върховенството на закона в работата на музейния служител

3. Музейният служител изпълнява служебните си задължения при спазване на Конституцията, ратифицираните от Република България международни актове и българските закони, постановления и наредби.
4. Музейният служител съобразява законността на действията, които възнамерява да предприеме.
5. Стриктното спазване на законите от страна на музейния служител допринася за опазване на културното наследство и за издигане авторитета на музейната институция.


ІІ. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА МУЗЕЙНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Поведение и облик на музейния служител в обществото

6. Музейният служител:
- изпълнява своите задължения в услуга на гражданското общество.
- пази доброто име на институцията, която представлява.
- се отнася с уважение към всички представители на обществото.
- търси подкрепата на обществеността и съдейства за установяването на добри отношения с гражданското общество при изпълнение на своите професионални задължения.
- в рамките на законово определените му правомощия, съдейства за ефективното сътрудничество с местното самоуправление и местната администрация, неправителствените организации и други представители на обществеността, като запазва независимост по отношение на професионалните си компетенции.
- изпълнява стриктно и безпристрастно своите професионални задачи, като носи отговорност за своите действия или бездействия.
- не злоупотребява с правомощията си.
- изпълнява своите задължения във външен вид, който не уронва престижа на институцията, която представлява.
- не трябва да бъде в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества и медикаменти, влияещи на изпълнението на служебните му задължения.
- в зависимост от функциите, които изпълнява да предлага и взема решения, които водят до укрепване на доверието в институцията.

Отношение към гражданите

7. Музейният служител:
- зачита и спазва правата и основните свободи на всички хора в съответствие с действащото българско законодателство и приетите и ратифицирани международни актове.
- спазва законоустановените срокове за вземане на отношение по сигнали и предложения на граждани.
- изпълнява своите задачи, като се ръководи от принципите за безпристрастност и недопускане на дискриминация.
- в действията си, винаги се съобразява с основните човешки права.
- уважава отделните граждани и общности, като зачита техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими с правовата държава.
- не допуска дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, образование и убеждения, политическа принадлежност, мнение, национален или социален произход, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст, сексуална ориентация, лично и обществено положение, имуществено състояние или на всякакви други принципи, установени в закон или в международен договор.

Поведение, недопускащо прояви на корупция

8. Музейният служител:
- не се възползва от правомощията си и служебното си положение с цел лично облагодетелстване или с друга користна цел.
- не допуска да бъде поставен във финансова или друга зависимост от отделни лица и организации, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
- се противопоставя и е длъжен да информира ръководството или съответните органи за всеки акт на корупция, достигнал до неговото знание.
- да не извършва дейности, несъвместими със Закона за културното наследство и други нормативни актове, свързани с музейното дело.
9. Музейният служител на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси уведомява ръководството на музея.

Отношения с държавни и общински органи и неправителствени организации

10. Музейният служител съдейства за установяването, поддържането и развитието на ефективно сътрудничество с държавни и общински органи и организации на основата на взаимно зачитане на професионалната етика.

Взаимоотношения между служителите

11. Музейният служител, в качеството си на ръководител:
- зачита достойнството и правата на подчинените му служители и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и последствията от тях.
- е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебната дейност.
- проявява отговорност към подчинените си, като подпомага професионалното им развитие и насърчава коректното изпълнение на професионалните им задължения посредством даване на съвет, насоки и предприемане на подходящи корективни мерки.
- предприема адекватни мерки за решаване на проблемите на подчинените му служители, които биха могли да рефлектират върху изпълнението на професионалните им задължения.
12. Музейният служител:
- изпълнява коректно и добросъвестно всички заповеди, съответстващи на закона.
- не изпълнява заповед, нареждаща му да извърши явно незаконни действия. Ако счита, че дадена заповед или разпореждане е неправомерно, същият следва да посочи основанията си за това пред органа, който я е издал, или, ако е необходимо, пред по-висшестояща инстанция. В случай, че заповедта или разпореждането бъдат потвърдени, той има право да поиска писмено нареждане за тяхното изпълнение.
- дава точен и обективен отчет пред своите ръководители за изпълнението на възложените му задачи.
- оказва професионална помощ на колегите си при изпълнение на служебните задачи.
13. В отношенията между музейните служители не се допускат никакви форми на дискриминация.
14. Музеен служител, който е станал свидетел на неетично или опасно поведение, на насилие, нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на друг музеен служител, предприема действия за прекратяването им и докладва на ръководителя, независимо от положението в йерархията на извършителя на подобни действия.

Музейният служител и служебната информация

15. Музейният служител:
- не може да използва и разгласява с користна цел служебна информация пред други лица, освен по предвидения от закона ред.
- спазва нормативните изисквания за достъп до информацията, като съблюдава правилата за защита на класифицираната информация и запазва анонимността на лицата.
- не разгласява устна или писмена информация извън установения от закона ред, както и не вписва неверни данни в документи, издавани, съхранявани или изисквани за нуждите на музея.


ІІІ. ПРАВА НА МУЗЕЙНИЯ СЛУЖИТЕЛ

16. Музейният служител има:
- същите граждански и политически права, произтичащи от нормите на Конституцията на Република България и действащото законодателство.
- същите социални и икономически права като останалите служители в Република България. Той има правото да се организира и да участва в представителни организации, да получава достойно възнаграждение, допълнително социално осигуряване, специални здравни услуги, психологическа помощ и мерки, свързани с неговата сигурност, отчитащи спецификата на работа.
- има правото на работна среда, позволяваща пълна изява на неговите способности, свободна от всякаква форма на насилие и дискриминация.


ІV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

17. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на музейните служители и критерии за оценка на тяхното отношение към музейната институция.
18. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на музейния служител и защита от неоснователни обвинения.
19. За неспазване на правилата в този кодекс за всеки отделен случай ръководството на РИМ – Кюстендил предприема последващи действия за наказание, съгласно Кодекса на труда и закона за културното наследство. За нарушения, които предполагат материални и финансови злоупотреби, ръководството информира компетентните органи.
20. С правилата в Етичния кодекс ръководството запознава всички служители в РИМ – Кюстендил..
20. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки музеен служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на РИМ – Кюстендил.
21. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване. Той влиза в сила от датата на утвърждаването му със заповед № 1/05.01.2012г. на Директора на РИМ- Кюстендил..
spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007