pixel
 width=
l

Menu
» Information
» About us
  » History
  » Sections
  » Scientific activity
    » Bibliography
    » Publications
    » Proceedings
    » Contents
    » Simposiums and Conferences
  » Report
» Projects
» Funds
» Collections
» Museum expositions
» Kyustendil and Kyustendil region
» Useful Links
» Contacts
» Calendar
» FAQ
» Forum
Recallproject
."F-M.U.S.EU.M"
.:: holyplaces-kn ::
.SELECTED BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE NOTE
.

SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE SPECIALISTS OF THE KYUSTENDILl REGIONAL HISTORY MUSEUM ISSUED IN 2005


In magazines and proceedings:

Генадиева, В. Култови масички от неолитното селище при с. Невестино, Кюстендилско. – Известия на Исторически музей Кюстендил Х, 2005, 43-49.

Грозданов, Д. Фибули дарение на Фонда на Кюстендилския музей – ИИМКн, т. Х, 2005 г., с. 139 – 149.

В. Вандова, Р. Спасов. Археологически проучвания на многослойно селище в с. Пиперков чифлик, община Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 40-41.

Филипова, Св. Бронзови римски провинциални монети (ІІ-ІІІ в.) от нумизматичния фонд Исторически музей – Кюстендил. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 41-62.

Джонев, А. Две писма на Благой Конев (Блаже Конески). Македонски преглед, 2005, 2, 71-76.


In conference and thematic collections:

Чохаджиев, Ст., В.Генадиева, Ал.Чохаджиев. Култови места на Свети Иван Рилски в Кюстендилско. – В : Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. 2. Текстовете на култа и религията. /Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003/. С., 2005, 128-139.

Филипова, Св. Късноантична монетна находка от с. Мърводол, Кюстендилско. – В: Монетите и банкнотите – възможни прочити, юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов”, В. Търново, 2005, 144-152.

Филипова, Св.. Една монетна находка от началото на ІІІ в. от фонда на РИМ – Кюстендил. – ИИМВТърново, ХХ, 2005, 125-128.

Филипова, Св.. Монетна циркулация в Пауталия през VІ в.- ИРИМРусе, ІХ, Русе, 2005, 84-88.

Филипова, Св. Монетна циркулация в Пауталия през късната античност. Монети от археологически раэкопки. - ИИМКн, Х, 2004, 159-172.
Тонев, А. Съкровища с европейски монети от Кюстендилско.- ИИМВТърново, ХХ, 2005, 163-165.

Тонев, А. Оловна ампула от “Калето” при с. Ръждавица.- ИИМКн, Х, 2004, 275-277.

Янчева, Й., В. Стойнева. “Кюстендил-европейски курорт”-неосъшествената част от визитката му. В: Известия на РИМ-Русе., Градът. Археология и история, т. ІХ, Русе, 2005, 509-514.

Янчева, Й. Приемственост и новаторство в управлението на Кюстендил(1908-1912 г.)- В: Известия. РИМ-Русе., Градът. Археология и история, т. ІХ, Русе 2005, 247-255.

Стайкова,Л. “Гробни съоръжения в могилните некрополи от римската епоха в територията на Пауталия” В: Сб.“Земите на България. Люлка на тракийската култура”, С. 2005, 133-138.

Джонев, А. Железопътното развитие на Югозападните български земи през 50-70 години на ХIХ в. Известия на ИМ-Кюстендил, 2005, т. 10, 71-80.

Джонев, А. Отношението на България към проектите на Османската империя за железопътното им свързване в Македония. В: 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903). Сборник с доклади от международна научна конференция, София, 26-27 септември 2003 г. С., 2005, 353-366.

Милушева, Венета. Кюстендил в средата на XIX в. – паралелни култури на различни етноси.- В: Градът-археология и история; Известия на Регионален исторически музей-Русе, т.IX, Русе, 2005, 403-412

Милушева, Венета. От кервансараите и ханджийството през XVI-XIX век до поевропейчените обществени заведения на Кюстендил в контекста на следосвобожденските промени.- В:ИИМКн, т.X, 2005 ,425-434

В. Спасова. Ритуалните измерения на парата в семейните традиционни празници на българина. Велико Търново, 2005.


Scientific books /monographs/:

Керемидарска, Ек. Празник и делник в Кюстендилско. Кн, 2005, 203с.
Books and brochures:

Джонев, А. В. Стойнева. Къща – музей “Димитър Пешев”. Каталог, 48с.;
Милушева, В., В. Дебочички. Кюстендилски регион- 8 хилядолетна история.Пътеводител, С., 2005, 80с.;

Милушева, В . Кюстендилски регион, кръстопът на осемхилядолетна история и култура. Брошура, С., 2005, 24с.;

Милушева, В. Дипляни: Кюстендил; Невестино; Рила; Сапарева баня; Бобошево; Обзорен туристически маршрут. С., 2005

Дебочички, В. Дипляни: Църква “ Св. Димитър”, Църква “ Св. Георги”;
Музейните експозиции в Кюстендил. С., 2005

Спасов, Р. Кюстендил. Археологически паметници. Дипляна. С., 2005SELECTED BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE NOTE FROM SPECIALISTS IN REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – KYUSTENDIL
(1990 – 2004)

1990 г.

ARTICLES
1. Мешекова, Т. Към въпроса за характера и организацията на металодобива в Кюстендилския санджак. - Известия на Исторически музей Кюстендил (ИИМКн), ІІ, 1990, 45-55.
2. Щерионов, Щ. Към въпроса за историко-етнографската характеристика на с.Гърляно. – ИИМКн, ІІ, Кюстендил, 1990, 93-101.
3. Милушева, В. Първи изследователи на миналото на Кюстендил и околностите му, начални стъпки на музейните институции - ИИМКн, 1990, ІІ, 135-146.
4. Дебочички, В. Църковно-националното движение в Кюстендил и Кюстендилската епархия през 50-те и 70-те години на ХІХ в. –В: ИИМКн, ІІ, 1990, 57-75.
5. Стойнева, В. Създаване и дейност на първите българо-съветски дружества в Кюстендил и Дупница. - ИИМКн, 1990, ІІ, 119-123.
6. Янчева, Й. Из дейността на Народния съд в Кюстендилска околия 1944-1945 г. - ИИМКн, ІІ, 1990, 125-135.
7. Чохаджиева, Г. Една песен от непубликувания архив на Ефрем Каранов. – ИИМК, 1990, ІІ, 113-118.
8. Чохаджиев, Ст., Бакъмска, А. Etude du site neolithique ancien de Krainitsi dans le departement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990, р. 51-76.
9. Керемидарска, Ек. Организация на селското семейство в Кюстендилско - ИИМКн, 1990, ІІ, 75-92
10. Захариева, И. Резбата в традиционната и съвременна обредно-ритуална система. – ИИМКн, 1990, ІІ, 199.
1991

ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст. Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 23-38.
2. Генадиева, В. Археологически данни за поселищен живот в местността “Мощени” край село Невестино, Кюстендилско. – ИИМКн, ІІІ, 1991, 5-18.
3. Р. Спасов, Ю. Фърков, Л. Стайкова. Новооткрита крепостна стена в Националния архитектурен и археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 39-47.
4. Чохаджиев, Ст., Мешеков, Ю. Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 49-56.
5. Мешекова, Т. Към въпроса за участието на българите в управлението и организацията на металодобива в Кюстендилския санджак. - ИИМКн, ІІІ, 1991, 145-150.
6. Дебочички В. Просветното дело в Кюстендил през Възраждането. В: ИИМКн, ІІІ,1991, 151-177.
7. Щерионов, Щ. Мястото на воденичарството в стопанската структура на Долноселската община в периода от края на 19 до двадесетте години на 20 в. – ИИМКн, ІІІ, Кюстендил, 1991, 115-133.
8. Стойнева, В. Из историята на нелегалния ляв печат в Кюстендилско (1934-1944 г.). - ИИМКн, ІІІ, 1991, 187-191.
9. Янчева, Й. Коопериране на селското стопанство в Кюстендилска околия – необходимост и резултати. - ИИМКн, ІІІ, 1991, 199-220.
10. Асенова, В, Игнатов, П. Френски капсулен дуелен пистолет от средата на ХІХ в.(от фонда на ИМ-Благоевград) - ИИМКн, ІІІ, 1991, 111-114
11. Прокопов, И. Монетно съкровище от село Боголин, Гоцеделчевско - ИИМКн, ІІІ, 1991, 69-781992

ARTICLES
1. Генадиева, В., Чохаджиев, Ст. Археологическо проучване на праисторическото селище край с. Невестино, Кюстендилско. – Археологически разкопки на праисторически обекти през 1992 г. С., 1994, 7-9.
2. Стайкова, Л. Ювелирни предмети от могилно погребение при Кюстендил (предварително съобщение. – ИИМКн, 1992, ІV, 227-231.
3. Стайкова, Л., Манов, М. Следи от надпис върху бронзов щит от Тракия – Нумизматика и сфрагистика, 1992, 1-2, 23-26.
4. Щерионов, Щ. Корабостроенето по Южното ни Черноморие през Възраждането. – ИПр, 6, 1992, 44-60
5. Стойнева, В. Първи овощарски конкурс в Кюстендил 1896 г. - В: Сб. “100 години от Първото българско изложение в Пловдив”, Пловдив, 1992.
6. Чохаджиева, Г., Керемидарска, Е. Социализацията на детето в традиционното селско семейство според материали от Кюстендилско. – Български фолклор, 1992, 81-85.
7. Керемидарска, Ек. , Миленков, М. Сливата в Кюстендилско(опит за историческо проучване). – В: Международна научна конференция “Екологизация и интензификация на овощарството при условията на пазарна икономика”. Кюстендил, 1992, 57-65
8. Čohadžiev, St. Uber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil “Akropotamos – Gaiepsos”. – Studia Praehistorica, 1992, 11-12, p. 177-183.
9. Čohadžiev, St. La madone de Slatino. – Archeologia /Fr/, 281, 1992, p. 6.
10. Čohadžiev, St. Une figure de “Chamane” chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia /Fr/, 285, 1992, p. 7.
1993

ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст. Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р.Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев, С., 1993, 103-110.
2. Чохаджиев, Ст., Герасимова, В. Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, 333-339.
3. Мешекова, Т. Проучванията на акад. Йордан Иванов върху рударството и металодобива в Югозападните български земи. - ИИМКн, V, 1993, 33-38.
4. Янчева, Й. Тайната антиболшевишка организация в Кюстендилска околия – 1949. Военноисторически сборник (ВИС), кн. 5, 1993, 106-113.
5. Čohadžiev, St. Un jeu préhistorique. – Archeologia /Fr/, 294, 1993, p. 10.
6. Koleva, V., D.Kolev, St. Čohadžiev. A copper age “celestial globe”. – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions /supplement/, 1993, p. 10.


1994

ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст. Жилище от постенеолитния период в басейна на р.Струма. – В: Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, С., 1994, 39-46.
2. Генадиева, В. Селище от ранната бронзова епоха край село Невестино, Кюстендилско. – Марица-Изток. Археологически проучвания, т. 2, 1994, 79-83.
3. Щерионов, Щ. Същност и особености на традиционната ни морска култура. – Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще, Троян, 1994, 33-35.
4. Щерионов, Щ. Торговля болгарского Южного Причерномория в епохи националного Возрождения. – Bulgarian Historical Review, 1994, 3, 47-76.

CRITICAL APPROACH
1. Sterionov, S. Βλασσοπούλος, Γ.Σ. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ένα καράβι της Ιθάκης 1837-1841. Αθήνα, 1992, σ. 375. – Etudes balkaniques, 1994, 3, 141-142.1995

MONOGRAPHIES
1. Στεριόνοβ, Σ. в съавторство. Ναυπηγική και Πλοία της Ανατολικής Μεσογείον και Μαυρής Θαλασσας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αθήνα, 1995, σ. 146.

ARTICLES
1. Вандова, В. Типология на неолитните култови масички от Южна България. – Археология, 4, 1995, с. 1-7.
2. Стайкова, Л. Авторски текст към каталог “The Riches of the Thracian Rulers” Tokyo, 1994-1995.
3. Щерионов, Щ. Демографски измерения на стопанските отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Представата за “Другия” на Балканите, С., 1995, 107-113.
4. Щерионов, Щ. Риболовът по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1995, 4, 84-99.
5. Дебочички, В. Участие и роля на главните учители в Кюстендил в църковно-националното движение. –В: Култура, Църква и Революция през Възраждането,Сливен,1995, с. 212-222.
6. Янчева, Й. Подкрепителните спирки в Кюстендилска околия – 1941- 1945. Известия на БЧК, бр. 7, 1995.
7. Čohadžiev, St. On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Arhaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141-147.
8. Στεριόνοβ, Σ. Γενικά μεσογειακά στοιχεία στην παραδοσιακή βαλκανική ναυπηγική τεχνολογία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Πρώτες υλές και Τεχνολογία άπο τους Προιστορικούς χρόνους ως σήμερα. Θάσος, 1995, 433-439.1996

ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Проучване на многослойното праисторическо селище в м.”Студена вода” край с.Ваксево, Кюстендилско. – АОР през 1995 г. С., 1996, 17-18.
2. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Сондажно проучване в землището на с.Шатрово, Кюстендилско. – АОР през 1995. С., 1996, с. 110.
3. Чохаджиев, Ст. За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, 133-138.
4. Мешеков, Ю., Чохаджиев, Ст. Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. ИИМКн, ІІІ, 1996.
5. Мешеков, Ю. Римска обществена сграда в Пауталия. ИИМКн, ІІІ, 1996.

6. Мешекова, Т. За средновековните “сакси” и присъствието им в икономическия живот на югозападните български земи. В: Сб. “Другият в историята”. Кюстендил, 1996, 23-32.
7. Щерионов, Щ. Традиционният корабостроителен процес по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1996, 2, 78-90.
8. Щерионов, Щ. Към въпроса за етническата основа на политическите и културните отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Другият в историята, Кюстендил, 1996, 45-53.
9. Щерионов, Щ. Преселническите движения от 30-те години на 19 в. и въздействието им върху историческото развитие на южното българско Черноморие. – Българите в северното Причерноморие. Т. V, ВТ, 1996, 263-273.
10. Стойнева, В. Национално-освободителните борби на населението от Кюстендилския край във фонда на Исторически музей Кюстендил. - В: Съединението на България от 1885 г. и национално-обединителната програма на българите, Пловдив, 1996.
11. Янчева, Й. ТАНО – първи опит на нелегалната опозиция в Кюстендилска околия през 1945 г. – В: Периферията в историята, С., 1996, 77-86.
12. Янчева, Й. Нелегална опозиция в Кюстендилска околия – ТАБО (1949 г.). - В: Другият в историята, Кюстендил, 1996, 157-165.
13. Керемидарска, Ек. Годишният аграрен и скотовъден цикъл в Кюстендилско - ИИМКн, ІІІ, 1996, 83-96
14. Керемидарска, Ек. Наблюдения в Босилеградско – В: Другият в историята С., 1996, 184-189
15. Керемидарска, Ек. , Николов, М. Отдихът и развлеченията на кюстендилци след Освобождението – В: Периферията в историята. С., 1996, 38-47


1997

MONOGRAPHIES
1. Чохаджиев, Ст. Слатино – праисторически селища. В.Търново, 1997, 265 с.
2. Мешеков, Ю., Стайкова, Л. Антична бронзова пластика ІІ-ІІІ в. (от фонда на ИМ-Кюстендил). С., 1997, 64 стр.

ARTICLES
1. Генадиева, В. Праисторически проучвания. – 100 години Исторически музей Кюстендил. Юбилеен вестник. Кюстендил, ноември-декември 1997, с.
2. Стайкова, Л. Апликации към конска сбруя от могилно погребение при с. Долна Козница, Кюстендилско. – Проблеми на изкуството, 1997, 3-4, 30-35.
3. Щерионов, Щ. Общолевантийски аспекти в технологията и типологията на традиционното корабостроене по южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1997, 3-4, 157-177.
4. Щерионов, Щ. Морските търговски връзки между южното българско Черноморие и северното Причерноморие през 19 в. – Българите в северното Причерноморие, Т. VІ, ВТ, 1997, 217-231.
5. Щерионов, Щ. Два непубликувани възрожденски ръкописа от фонда на Исторически музей-Кюстендил - ИИМКн, т. VІІ,83-88
6. Щерионов, Щ. Гръцки документи за църковното данъчно облагане на Краището в средата на 19 в. - ИИМКн, т. VІ, 263-271
7. Милушева, В. Богатото ни историческо наследство “Юбилеен вестник на Исторически музей Кюстендил”, ноември 1997.
8. Милушева, В. Съкровища от щедрост. Юбилеен вестник – ноември 1997.
9. Джонев, А. Кюстендил – основен пункт за прехвърляне на партизански отряди в Македония през Балканската война 1912-1913 г. - В: Кюстендилци във войните за национално обединение 1912-1913, Кюстендил, 1997, 43-50.
10. Стойнева, В. Мобилизация и бойни действия на 13 пехотен Рилски полк в Източна Македония. - В: Кюстендилци във войните за национално обединение 1912-1913 г., Кюстендил, 1997, 12-19.
11. Янчева, Й., В.Стойнева. Кметовете на Кюстендил – 1878-1997 г. - В: Сб. От 100-годишнината на ИМ-Кюстендил, ИИМКн, VІІ, 109-116
12. Vandova, V. Typology of the Neolithic Small Altars from Southern Bulgaria – Arhaeology in Bulgaria, Vol.1, N 1, 1997, 23-29
13. Филипова, Св., Мешеков, Ю. Монети от разкопките на римска вила Extra muros от Пауталия. – ИИМКн, VІІІ, 113-120
14. Филипова, Св. Колективна монетна находка от втората половина на ІІв. от Пауталия - ИИМКн, VІІІ, 121-129
15. Вандова, В., Спасов, Р. Нови данни за градоустройството на Пауталия. – ИИМКн, VІІІ, 171-188
16. Спасов, Р. Състояние и проблеми на археологическите проучвания в НААР “Пауталия-Велбъжд”. – ИИМКн, VІІІ, 243-255
17. Генадиева, В. Селища и находки от ранната бронзова епоха в Кюстендилско. – В : ИИМКн, VІІІ, 27-37
18. Стайкова, Л. Крайградски некропол от римската епоха в гр.Кюстендил. – В: ИИМКн, VІІІ, 199-212
19. Прокопов, И. Монетно съкровище от с.Падарево ІІ, Новозагорско - В : ИИМКн, VІІІ, 107-111
20. Кацарова, В. Раннохристиянски базилики от Пауталия - В: ИИМКн, VІІІ, 221-226
21. Гиргинова В. Към въпроса за тълкуването на житията на Иван Рилски като извор за неговия живот и дейност - ИИМКн, VІІ, 43-48
22. Милушева, В. Възрожденски църкви в Кюстендилско – изследвания, състояние, проблеми. Юбилейна научна конференция - Кюстендил, 1997 г. - ИИМКн, VІІ, 57-61
23. Дебочички В. Църковното дарителство в Кюстендил през Възраждането. - ИИМКн, VІІ, 65-70
24. Дебочички В. Въстаническото движение на българското население в Трънско и Кюстендилско през1877-78г.- ИИМКн, VІ, 273-280
25. Чохаджиева, Г. Още нещо за божата дарба на лечителя (Моята среща с Дядо Петър Светеца). – ИИМКн, 1997, VІ, 115-118
26. Захариева, И. Спаско Тричков – един неизвестен скулптур - наивист. – ИИМКн, VІ, 357-362
27. Захариева, И. Характерни особености на църковната и светска резба в Кюстендилско. – ИИМКн, VІІ, 175-183
28. Керемидарска, Е. Фонд “ Йордан Захариев “ при Исторически музей-Кюстендил - ИИМКн, 1997, VІ, 9-12
29. Миленков, М. , Керемидарска, Е. Кюстендилското овощарство в творчеството на Йордан Захариев - ИИМКн, 1997, VІ, 321-324
30. Керемидарска, Е. Кюстендилската епархия и бежанците от Македония след Освобождението - ИИМКн, VІІ, 203-206


1998

MONOGRAPHIES
1. Чохаджиева, Г., Цветкова, С. Черешчица род родила (100 народни песни от Кюстендилската котловина). С., 1998, 192 с. – сборник: студия, текстове, ноти и показалци.

ARTICLES
1. Стайкова, Л. Авторски текст към каталог “Ancient gold. The Wealth of the Thracians” Catalogue, 1998.
2. Тонев, А., Александрова, С. Средновековни европейски монети от фонда на Исторически музей-Монтана. – Нумизматични изследвания, 1-2, 1998.
3. Щерионов, Щ. Към въпроса за някои от предпоставките на борбата за църковна независимост. – Културата, църквата и революцията през Възраждането, Сливен, 1998, 212-216.
4. Щерионов, Щ. Към въпроса за църковното данъчно облагане на Каменица през 50-те и 60-те години на 19 в. – ИИМК, т. V, Кюстендил, 1998, 219-229.
5. Янчева, Й., В.Стойнева. Кюстендилските кметове в благоустрояването на града – 1878-1899 г. Балканистичен форум, бр. 1-2-3, 1998, Благоевград.
6. Керемидарска, Е. Обичаи и вярвания за починали от неестествена смърт. Международен симпозиум “Живот и дело на академик Й.Иванов”. – ИИМК, V, 1998, 93-96.
7. Керемидарска, Е. Бит и култура на населението в Босилеградския край. Научна конференция “История и актуални проблеми за сътрудничество в Босилеградския край”, Кюстендил, 1998, 36-44.
8. Čohadžiev, Stefan and Veneta Genadieva. Contribution to the Study of the Early Neolithic Age in the Struma River Basin. – In : In The Steps Of James Harvey Gaul. Vol. 1, 1998, 79-89.
9. Čohadžiev, Stefan. James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. - In : In The Steps Of James Harvey Gaul. Vol. 1, 1998, p. 63-77.
10. Čohadžiev, Stefan. Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p. 10-14.
11. Y. Meshekov, Staikova, L. A rich thracian mound burial from the roman period at the village of Slokoshtitsa, Kiustendil districh /south – western Bulgaria/. – Archaeologia Bulgarica, ІІ, 1998, 3, 51-67.1999

MONOGRAPHIES
1. Щерионов, Щ. Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика). С., 1999, с. 232.

ARTICLES
1. Вандова, В. Керамиката “black topped” от неолитното селище Кременик край Сапарева баня. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита. Карановски конференции за праисторията на Балканите, С., 1999, 43-50.
2. Чохаджиев, Ст. Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилдско. – ГАМПд, 1999, ІХ, 108-113.
3. Мешеков, Ю. Vila Extra muros от Пауталия. – В: Марица-Изток, V, 1999.
4.
5. Тонев, А. Традиционното златарство в Кюстендилско. – Известия на Исторически музй Благоевград (ИИМБл), І, 1999.
6. Мешекова, Т. Населението в Кюстендилска нахия през 70-те години на ХVІ в. (Етнорелигиозна и социална характеристика). - В: ИИМБл, І, 1999, 78-87.
7. Щерионов, Щ. За някои от предпоставките на гръцкото образование в югоизточните български земи през Възраждането. – ИИМБл, Т. І, 1999, 33-40.
8. Милушева, В. Бежанците от Македония в Кюстендил през първите години след Освобождението. – В: Кюстендилският край в национално-освободителните борби в Македония, Кюстендил 1999 г., 39-46.
9. Милушева, В. Към въпроса за социално-икономическите, политически и културни предпоставки, довели до появата на материален и духовен възход на българското население в Кюстендилско (ХVІІ-ХІХ в.). – ИИМБл, І, 1999.
10. Милушева, В. Първи радетели за музейното дело. Ефрем Каранов – Исторически музей Кюдстендил, май 1999.
11. Дебочички, В. Кюстендил в Кресненско- Разложкото въстание. -В: Сб. Кюстендилският край в национално-освободителните борби нв Македония 1878-1912, Кюстендил,1999,с.17-29.
12. Дебочички, В. Ръководство и управление на учебното дело в Кюстендил през Възраждането.-В : ИИМБл, І,1999.,с. 71-78.
13. Джонев, А. Създаване и първоначална дейност на пограничния пункт на ВМОРО (1895-1897). - В: Сб. Кюстендилският край в национално освободителните борби в Македония 1878-1912 г., Кюстендил, 1999, 47-63.
14. Джонев, А. Проектът за железопътна линия София-Кюстендил-Скопие в дискусиите на Народното събрание (1878-1910 г.). – ИИМБл, І, 1999, 87-95.
15. Стойнева, В. Тайните младежки македоноодрински кръжоци (1896-1900 г.) - В: Кюстендилският край в национално-освободителните борби в Македония 1878-1912 г., Кюстендил, 1999, 78-89.
16. Янчева, Й., Стойнева, В. Кюстендилският период от живота на Тодор Ангелов Дзаков. – В: Тодор Ангелов Божаната – живот след смъртта, Кюстендил, 1999.
17. Чохаджиева, Г. Един код за разпознаване между “свои” и “други” (Народната песен от Кюстендилско – в миналото и сега). – ИИМБл, 1999, І, 145-153.
18. Чохаджиева, Г. Оценностяването на една общност чрез един празник. – Български фолклор, 1999, 4, 102-108.
19. Spassov, R., Kazarova, V., Mladenova, R., Filipova, S. The early christian basilica N 7 AT Paytalia. – Mitteilungen zur christlichen archaologie, 5, 1999, Wien, p. 18-44.
20. Филипова, Св. Колективна монетна находка от края на ІV-V век. – Нумизматични изследвания, 1-2, 1999, 41-47.
21. Sterionov, S. Demographic Dimensions of Greek Education in Bulgaria in the 18-th and 19-th Centuries. _ Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States, Thessaloniki, 2000, 297-314.
22. Στεριόνοβ, Σ. Ναυπηγικά κέντρα στην νότια Βουλγαρική Μαυρоθάλασσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Χίος, 1999, 97-103.


2000

ARTICLES
1. Вандова, В. Керамичният комплекс на ІV строителен хоризонт в неолитното селище Кременик край Сапарева баня. – ИИМКн, Приложение 1, 1999, 36-50.
2. Стайкова-Александрова, Л. Занаятите в Пауталия и територията й ІІ-VІ в. – В: Yubilaeus ІІІ. Сборник в памет на проф. Б.Геров. С., 2000, 122-126.
3. Стайкова-Александрова, Л. Авторски текст към каталог за международна изложба “Хелзинки 2000” – “Богатството на тракийските царе”.
4. Мешеков, Ю. Авторски текст към каталог за международна изложба “Хелзинки 2000” – “Богатството на тракийските царе”.
5. Спасов, Р. Средновековен некропол в района на Базилика № 7 от Пауталия. – ИИМКн, Приложение 1, 1999.
6. Тонев, А., Милушева, В., Филипова, С. Нищо не е от вчера. Музеен вестник, 2, 2000.
7. Филипова, Св. Частна колекция с монети на Марцианопол. – ИИМКн, Приложение І, 2000, 51-55.
8. Щерионов, Щ. Гръцката етническа общоност в Кюстендил през 19 в. (в периода до Освобождението) и мястото й в стопанската структура на региона. - ИИМКн, Приложение І, 2000, 28-36.
9. Щерионов, Щ. Демографски измерения на гръцката етническа общност в Пловдив през Възраждането. – Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: Ιστορία, Τέχνη, Κοινωνία (18ος – 20ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2000, 139-163.
10. Джонев, А. Конференция по повод Ньойския договор в гр.Кюстендил. - Македонски преглед, кн.1, 2000, 157-159. (отзив)
11. Джонев, А. Документи за българските железопътни проекти към Македония непосредствено преди Балканската война 1912-1913 г. - Македонски преглед, кн.3, 2000.
12. Янчева, Й., Стойнева, В. Кюстендилските кметове и националните процеси – 1878-1903 г. Годишник на Исторически музей Благоевград, 2000, с. 64-71.
13. Керемидарска, Е. Роднинска терминология в Македония. – ИИМКн, Приложение 1, 2000, 23-27.
14. Керемидарска, Е. Роднинска мрежа в Западните покрайнини. В: Етносите на Балканите. Религия. Култура. С. 2000, 205-215.
15. Чохаджиева, Г. Поучителните подробности на една драгоценна сбирка (Свещеник Петър Цв. Любенов в историята на българската фолклористика). – В: Етнологията на границата на два века. Велико Търново, 2000, 279-283.
16. Čohadžiev, St. Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa. Wien, 2000, p. 253-262.
17. Čohadžiev, St. Development of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (in the Licht of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Stile and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory. BAR International Series 854, Oxford, 2000, p. 97-111.

2001 г.
1. Щерионов, Щ., А. Джонев Документи за положението на българите в Македония от началото на 20 в., Кюстендил, 2001, с.216
2. Керемидарска, Е. Празник и делник в Кюстендилско, Кюстендил 2001

ARTICLES

1. Керемидарска, Е. Босилеградският край и Ньойския договор. В: “Ньойския договор и съдбата на югозападните български земи”, Кюстендил 2001г., 97-105
2. Керемидарска, Ек. Благотворителната дейност на Кюстендилската интелигенция в следвоенните години. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 62-69
3. Вандова, В. История на проучванията на селищата от втората половина на неолита в северната част на долината на р. Струма. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 5-17
4. Прокопов, И. Съкровището от Върбица, Великотърновско. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 18-23
5. Филипова, С. Три колективни монетни находки от разкопки в Кюстендил. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 24-37
6. Филипова, Св. Монети от разкопките в късноантичния град Германия. – Нумизматика и сфрагистика, VІІІ, 2001, 1-2, 51-60.
7. Спасов, Р. Новопостъпила колекция с находки от ранновизантийската и средновековната епохи в Исторически музей – Кюстендил. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 38-50
8. Щерионов, Щ. Развитието на корабостроенето и генезиса на капиталистическите отношения по Южното Черноморие през Възраждането. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 51-61
9. Джонев, А. Кюстендилско-Дупнишкият обществен спор в периода на Третото Българско царство. В: Трудове на научната група, ИМКн, т.1, 70-86
10. Генадиева, В. Керамика от насипа на могила №4 при с. Невестино, Кюстендилско (предварително съобщение) – В: Тракийска могила край село Невестино, Кюстендилско. Кюстендил, 2001, 46-61
На английски език: Ceramics from the earthworks at Mound 4 at Nevestino
village, Kyustendil region ( Preliminary Announcement)
10. Генадиева, В. Ранна бронзова епоха – VІІ хоризонт. – В: Ст. Чохаджиев. Ваксево. Праисторически селища.- В. Търново, 2001, 75-79; ил. 82-87


2002г.
ARTICLES

1. Вандова, В., Султанов, А. Обобщение на резултатите от лабораторни анализи на фрагменти от керамични съдове от неолитно селище Кременик, Сапарева баня. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 5-24
2. Дебочички В. Ильо Марков и Кюстендил. Паметници на признателността. В: Сб.Войводата Ильо Марков и неговото време Берово, 2002 г., 158-166
3. Дебочички, В. Кратки бележки по въпроса за историята на Археологическото дружество в Кюстендил. В: ИИМКн, т.ІХ, 18-23
4. Джонев, А. Въпросът за железопътно свързване по долината на р.Струма в българо-гръцките отношения (1926-1931 г.) В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 71-78
5. Прокопов, И., Стойнов, П. Ново монетно съкровище от Югозападна България. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 25-36
6. Русева-Слокоска, Л. Римските терми на Пауталия – проблеми на отоплителната инсталация. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 37-46
7. Слокоска, Л., Стайкова-Александрова, Л., Спасов, Р. Пауталия. – В: Римски и ранновизантийски градове в България. І, С. 2002, 251-266
8. Стайкова-Александрова, Л. Могилните некрополи от територията на Пауталия І-ІІІ в.- традиции и иновации – В: Jubilaeus V Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева – С. 2002, 365-368
9. Стайкова-Александрова, Л. Некрополите на Пауталия и хинтерланда ІІ-ІV в.. – В: Римският и късноантичният град, В.Търново, 2000. С. 2002 – 270-274
10. Филипова, С. Колективна монетна находка от района на гр. Сандански. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 47-58
11. Щерионов, Щ. Гръцкото етническо присъствие в Дупнишко-Самоковския район през Възраждането. В: Трудове на научната група, ИМКн, т. 2, 59-70
12. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч.1 – Кюстендилското Краище – В. Търново, 2002

2003 г.
ARTICLES
1. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч.2 Каменица – В. Търново, 2003г.
2. Filipova, S. Münzen aus der spätantiken Nekropole bei “Nišan Taši” in der Stadt Sandanski. – In: Vl. Petkov, O. Somova. Eine spätantiken Nekropole des 3.-6. Jahrhunders beim “Loven Dom” (= Jagdhaus) in Sandanski. Ein Vorbericht, Mitteilungen zur Christlichen Archäologie, Wien, 2003, 31-35.
3. Св. Филипова. Монети от късноантична гробница – мавзолей от гр. Сандански. – ИИМБл, ІІІ, Благоевград, 2003, 67-73.
4. Стайкова-Александрова, Л. Тракийските могили от Кюстендилския регион – хронологическо разпространение – В: Пътят , С. 2003, 27-31
5. Стайкова-Александрова, Л., Стайкова, И. Германия. – В: Римски и ранновизантийски селища в България, ІІ, С. 2003, 202-214
6. Джонев, А. ВМОРО 1902-1907. Чети и личности в Кюстендилско (фотоалбум) – Арс Милениум, МММ фондация, 2003 г.
7. Четите на ВМОРО. Дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903-1908г. – издание на ГУА на МС и РИМ- Кюстендил, С.,2003г.
8. Георгиев, С. Кметовете на Кюстендил (1878 – 2003 ) – Кюстендил, 2003г.
9. Тодорова, З. Докосване до духовните светилища на Западните покрайнини. Указател.– Цариброд-София, 2003г.
10. Тодорова, З. Ябълка в килия. – Цариброд-София, 2003г.
11. Тонев, З. Кюстендилския край. Историко-географско сведение. – С., 2003


2004 г.
ARTICLES
1. Тодор Георгиев Димитров – архивист и краевед.
Био-блиографски справочник. Състав. Йорданка Янчева – Кюстендил, 2004 г – издание на Държавен архив – Кюстендил и Регионален исторически музей- Кюстендил
2. Чохаджиев, Ст., Генадиева, В. Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. – ИИМКн, т.ІХ, 21-30
3. Костов, Р., Генадиева, В. Нефритови праисторически артефакти от
Кюстендилско - Минно дело и геология, 2004, №10, 35-37

4. Вандова, В. Сондажни проучвания при с. Коняво, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 31-39
5. Вандова, В. Праисторическо селище в с. Пиперков чифлик, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 169-175
6. В. Вандова. Археологически проучвания в с. Пиперков чифлик. – Музеен вестник, 2004 г.
7. Прокопов, И. Монетно съкровище от Северозападна България - ИИМКн, т.ІХ, 47-68
8. Прокопов, И., Петров, И. Още един щрих към монетната циркулация в Югоизточна Тракия. Съкровището от с. Момково, Хасковско - ИИМКн, т.ІХ, 197-206
9. Филипова, С. Монета на Пауталия с едикула на Хермес - ИИМКн, т.ІХ, 71-72
10. Филипова, С., Тонев, А. Монети от разкопките на обект “Килийно училище” в Кюстендил - ИИМКн, т.ІХ, 275-286
11. Тонев, А. Част от колективна находка от европейски монети от 17 в. - ИИМКн, т.ІХ, 147-150
12. Стайкова-Александрова, Л. Могилен гроб от римската епоха при с. Лиляч, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 207-213
13. Стайкова-Александрова, Л., Стайкова, И. Разкопки на обект ”Константинова баня” в град Кюстендил през 2001г. - ИИМКн, т.ІХ, 85-103
14. Мешеков, Ю., Стайкова, Л. Тракийско могилно погребение от римската епоха при с. Слокощица, Кюстендилско - ИИМКн, т.ІХ, 227-258
15. Стайкова-Александрова, Л. Сребърни апликации от конска сбруя от могилно погребение при с. Долна Козница, Кюстендилско. –В: Втори международен симпозиум и изложба “Панагюрското съкровище и торевтиката в Тракия”, м. ХІІ, 1999. – С. 2004, 171-179
16. Кацарова, В. Пещ за строителна керамика от Пауталия ( наблюдения върху топографията на късноантичния град) - ИИМКн, т.ІХ, 105-112
17. Спасов, Р. Основни резултати от проучванията на средновековния и късносредновековния пласт в Кюстендил през 2001 г. - ИИМКн, т.ІХ, 137-145
18. Стайкова, И. Знатни фамилии от Пауталия и територията й - ИИМКн, т.ІХ, 259-261
19. В. Стойнева, Т. Димитров. Кюстендилски окръг-главна четническа база за Македония 1895-1912”, Кюстендил, 2004, рецензия.
20. Ангел Джонев. “ Паметниците на Т. Александров” - Македонски преглед, кн.3 ,2004, с.57-80.
21. Й. Янчева “Националните овощарски изложби в Кюстендил/1961-1969/-поуки за бъдещето” - В:”Панаири, пазари, тържища в българските земи”, Търговище, 2004, с347-351;с448-454.
22. Л. Стайкова-Александрова. “ Гробни съоръжения в могилните некрополи от римската епоха в територията на България”-В: Сб. “Земите на България - люлка на тракийската култура”, т.2.MOVIES
1. Милушева, В. Автор на видеофилм (30 мин.) за историята на Кюстендил. Участва в откриването на 100-годишния юбилей на Исторически музей Кюстендил, 1997.
2. Керемидарска, Е. Спасовден в с. Богослов (20 мин.), 1990.
3. Керемидарска, Е. Курбан на Мала Богородица в с. Горна Гращица (10 мин.), 1990.
4. Керемидарска, Е. Жътва в с. Мирово (30 мин.), 1991.
5. Керемидарска, Е. Боядисване на Великденски яйца (10 мин.), 1992.
6. Керемидарска, Е. Плетене на Гергьовски венци (10 мин), 1993.
7. Керемидарска, Е. Йордановден в с.Слокощица (20 мин.), 1994.
8. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Бъдни вечер в с. Мирово (20 мин.), 1994.
9. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Българите в Сърбия (30 мин.), филм І, 1995.
10. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Българите в Сърбия (20 мин.), филм ІІ, 1996
11. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Културни взаимодействия на Балканите. Етнографско проучване в Република Македония. Филм ІІІ (35 мин.), 1997.
12. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Културни взаимодействия на Балканите. Етнографско проучване в Република Македония. Филм ІV (35 мин.), 1997.
13. Керемидарска, Е., Стоилов, К. Отвъд южната граница. Република Гърция. Филм V (35 мин), 1998..
14. Захариева, И. Първите заселници по Струма. Международен фестивал на документалното и антроположко кино в Сибиу, Румъния, 1996 (художник).
15. Захариева, И. “Свети Георги, дай ни сила”. Международен фестивал на документалното и антроположко кино в Сибиу, Румъния, 1998 (художник).
16. Захариева, И. “100 години ИМ-Кюстендил”, 1997 (художник)
17. Захариева, И. “Aps Лонга”. Международен фестивал на документалното и антроположко кино в Сибиу, Румъния, 2000 (сценарист и художник).


OTHER EDITIONS
1. Мешеков, Ю. Авторска конструктивна възстановка на тракийска колесница от района на гр. Гоце Делчев (изложена в местния музей).
2. Мешеков, Ю. Авторски графични реконсрукции на 5 бр. Тракийски колесници, във връзка с разработване едноименна тема за докторска дисертация.
3. Чохаджиева, Г. Научно-практическа разработка (Видеотото в теренната и популяризаторската работа на музейния етнолог) – 1995, Белград (Югославия) – International festival of etnological film.
4. Чохаджиева, Г. Научно-практическа разработка (Съвременните проекции на фолклорната култура и тяхното място в работата на музейния фолклорист) – 1996, Сибиу (Румъния) – The festival of anthropological documentary film.
5. Чохаджиева, Г. Научно-практическа разработка (Визуалната антропология и актуалните задачи на съвременния етноложки музей) – 1998, Сибиу (Румъния) – The festival of anthropological documentary film.
6. Щерионов, Щ. Съавторство при изработване на каталог за изложба “Стари фотографии от Атон”, Кюстендил, 2001, с.36
7. Щерионов, Щ. Международен симпозиум по традиционно корабостроене и корабоплаване проведен на о-в Хиос, Гърция (рецензия) – ИПр, 1, 1994-5, 194-195
8. В. Вандова. Сондажни археологически проучвания в с. Пиперков чифлик, община Кюстендил. – Археологически открития и разкопки през 2003 г. София, 2004.
9. В. Вандова, Р. Спасов. Теренни обхождания в община Кюстендил. Археологически открития и разкопки през 2003 г. София, 2004.


Vandova, V. Late Neolithic Clay Vessels with Graphitized Surface from the Struma Valley. – In: V. Nikolov, K. Băčvarov, P. Kalchev (eds). Prehistoric Thrace. Proceedings of the International Symposium in Stara Zagora. Sofia-Stara Zagora, 2004, 115-132.

Vandova, V. Neue Angaben über dem frühen Neolithikum in dem Talkessel von Kjustendil (Vorläufige Bericht). – In: V. Nikolov, K. Băčvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia, 2004, 25-32.
Vandova, V. Typology of the Neolithic Small Altars from Southern Bulgaria – Arhaeology in Bulgaria, Vol.1, N 1, 1997, 23-29.
Vandova, V. The Early Neolithic Site at Piperkov Čiflik, Near Kjustendil (Season 2004). – James Harvey Gaul – in memorial, vol. 2 (Сборник с доклади от международен симпозиум “Праисторическа Струма”, Кюстендил-Благоевград, 27.09.-01.10. 2004 г.)spacer
pixel

© Regional Historical Museum “Academician Yordan Ivanov”, Kyustendil - 2004-2006