pixel
 width=
l

Menu
» Information
» About us
  » History
  » Sections
  » Scientific activity
  » Report
» Projects
» Funds
» Collections
» Museum expositions
» Kyustendil and Kyustendil region
» Useful Links
» Contacts
» Calendar
» FAQ
» Forum
Recallproject
."F-M.U.S.EU.M"
.:: holyplaces-kn ::
.О Т Ч Е Т
.

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
“АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ“ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2003Г.

Музейната колегия на Регионален исторически музей ’Акад. Йордан Иванов’ приема публичните отчети за дейността си като свое неотменно задължение. Отчета за 2003г. в ежегодното ни издание “ Музеен вестник”е шести по ред. Той отразява дейността на музея за календарната година. С него отчитаме своята работа пред административните и научни органи, на които е подчинен музея, музейната колегия в страната, нашите съграждани и пред всички, които проявяват интерес и загриженост към опазването на богатото 8 хилядолетно наследство на Кюстендилския край и неговото представяне.
Обществената подкрепа и съпричастност към нашата работа са изключително важни за успешната и ползотворна дейност на музея. Ето защо се надяваме , че на база на настоящия отчет и останалите материали, поместени в сайта на музея да получим Вашата, уважаеми колеги и приятели, строга и справедлива оценка и което е много важно за нас препоръки и предложения за работата ни, за мястото и ролята, на Регионален исторически музей “ Акад. Йордан Иванов” в културния и научен живот на града и националната музейна мрежа.

І. Археологически проучвания:

През 2003 година бяха проведени спасителни археологически проучвания в рамките на Национален Архитектурно Археологически Резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил” на следните обекти: късноантична базилика, находяща се на ул. “Хан Крум“ №6, гр. Кюстендил (научен ръководител Л. Стайкова-Александрова); средновековен некропол в м.”Хисарлъка” (научен ръководител н.с. Румен Спасов; спасителни разкопки на пещ за строителна керамика в кв. “ Върташево на гр. Кюстендил ( н.с. Румен Спасов), документиране на некропол от късно античната епоха-ул. “Даскал Димитри” №9 (н.с. Румен Спасов).
Сондажни археологически разкопки в м. “Кьошко” при с. Пиперков чифлик, община Кюстендил (н.с. Веселина Вандова).
Всички спасителни археологически проучвания дадоха обнадеждаващи резултати и през 2004г. планираме тяхното проучване да продължи.
Средствата за разкопките, са осигурени от бюджета на музея, инвеститорите на обектите (ул.Хан Крум” №6). Организирането, провеждането и финансирането им бяха подпомогнати чрез Програмата “От социални помощи към заетост”. В археологическите проучвания и останалите дейности на музея бяха ангажирани по защитения от РИМ проект 48 души.
През 2003г. специалистите от музея извършиха планово теренно археологическо обхождане в землищата на селата Нов чифлик, Търновлак, Багренци, Пиперков чифлик. Теренни археологически обхождания на надгробни могили и други археологически обекти, предизвикани от сигнали за иманярски намеси - с. Горна Гращица, Мало село, Бобовдолска община, с. Полска Скакавици, с. Ръждавица и др.

II.Комплектоване на фонда (Събирателскаработа):

Общият брой на на новопостъпилите движими културни ценности в музея през 2003г. е 1139. От тях, чрез дарения са постъпили 112 бр. материала, както следва: :в отдел Археология-1бр; отдел “Етнография-8бр.; Нова и най-нова история 149 бр.; Възраждане-2 бр.
.Чрез събирателска работа - 501 бр. От тях в: отдел “ Археология”, раздел “Праистория” 97 бр.; раздел Античност-10 бр; раздел Средновековие- 42 бр; отдел ”Нова и най-нова история –352 бр.
Откупени са 526 материала. От тях-в отделите “Археология” и “Нумизматика” - 200 бр; “Етнография” -37 бр; “Възраждане”-2 бр.; “Нова и най-нова история”- 287 бр. Общата стойност на откупените материали е 3761 лв.Фондът на специализираната научна библиотека на музея се попълни чрез книгообмен с 69тома и бяха закупени 185 тома.
Както е видно и през изминалата година, наличието на, макар и минимални средства за откупки в бюджета на музея, позволи да бъдат откупени материали, които обогатяват съществуващите музейни колекции и Основния фонд на музея. Положителна тенденция е и своевременната научна обработка и инвентиране на материалите придобити в резултат на археологическите проучвания през 2002-2003г., събирателска работа и откупки. Инвентирани са общо 1743 материала в Основния и Научно-спомагателен фонд на музея.
През 2004г. усилията на музейната колегия трябва да бъдат още по-активни по отношение на събирателската работа и прецизиране на материалите, откопувани от музея с оглед комплектовате на фондовете и колекциите на музея с малко на брой,но с висока научна и експозиционна стойност материали.

ІІІ. Опазване на движимите паметници на културата:

Съгласно Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата са извършени пълни инвентаризации на ОФ и НСФ на отдел “История на българските земи ХV-ХІХ век”, на фонд “Археология”, раздел “Античност” и “Средновековие”, инвентаризации на Къща-музей “Ильо Войвода” и др. През 2003г. в новата административна сграда на музея се извърши преместване на библиотечния фонд на музея, неговото прекласиране и сигниране. В края на годината започна работа и по изготвянето на електронен каталог “Книги” на специализираната научна библиотека на музея, на база на закупен програмен продукт на фирма “Софтлиб”, гр. София и безвъзмездно предоставения ретроспективен каталог на Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Обособена е и читалня със съответния наръчен фонд. В ход е пълна инвентаризация и приемане на материали в “Научния архив“ на музея. Със помощта на обучените колеги по Програмата за временна заетост се извършва перманентна профилактика и систематизация на всички фондохранилища на музея.
Продължи позитивната тенденция в работата на консервационно-реставрационното ателие на музея. През изминалата година е извършена консервация и реставрация на всички експонати `в Къща-музей “Ильо Марков” (122бр.), на материали от фонд “Нова и най-нова история”, археологически находки от обекти в ААР “Пауталия-Велбъжд- Кюстендил“ и др.
Същевременно за поредна година се налага да направим извода, че в това направление от работата на музея съществуват значителни резерви по отношение на организацията и интензивността в работата на консервационно-реставрационното ателие на музея. Съществува остра необходимост от попълване на щата му с реставратор-керамик, който да започне реставрация на огромния керамичен материал, събран в резултат на археологическите проучвания през последните 10 години.

IV. Научно-изследователска и издателска дейност:
През 2003г. едновременно с подобряването на работата по съхраняване, опазване и обогатяване на колекциите на музея научните сътрудници и уредници в музея развиха резултатна и напрегната научно-изследователска програма. Ето защо, за поредна година може да отчетем, че едни от основните достижения в работата на музея през предходната година са в научно-изследователската работа и че в това отношение нашата музейна колегия продължава да защитава изграденото си вече реноме сред научната и музейна колегия в страната. Показател за авторитета с която тя се ползва сред научната общност в страната са проведените три научни форуми, организирани от РИМ-Кюстендил през 2003г.: Втора регионална археологическа конференция (14-15 февруари),Дванайсета съвместна конференция със СУ “Св. Климент Охридски” (м. май), ІV Международен симпозиум(2-4 октомври), с участието на над 110 авторитетни учени от Р. България, Р. Македония и Р. Сърбия.
Разбира се , най-състоятелното доказателство е самата научна продукция. През изминалата година беше отпечатен , подготвения от Ст. Чохаджиев и В. Генадиева Каталог на археологическите паметници от Кюстендилско, т. 2 “Каменица”. Колегата Ангел Джонев е съставител и научен редактор на албум “ВМОРО. Чети и личности в Кюстендилско”, посветен на 100 години от Илинденско – Преображенското въстание, издаден от Фондация “АРС Милениумс МММ-София” и на документален сборник “Четите на ВМОРО. Дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903-1908”, издаден съвместно с ГУА към Министерски съвет.
През 2003г. научни доклади и съобщения на специалистите от РИМ-Кюстендил са публикувани още В: Известия на Исторически музей Кюстендил т VІІ( Веска Спасова. “Към въпроса за тълкуването на житията на Иван Рилски като извор за неговия живот и дейност”; Венета Милушева. “Възрожденски църкви в Кюстендилско-изследвания, състояние, проблеми”; Валентин Дебочички. “Църковното дарителство в Кюстендил през Възраждането”; Щелиян Щерионов. “Два непобликувани възрожденски ръкописа от фонда на Исторически музей- Кюстендил”; Йорданка Янчева, Василка Стойнева. “Кметовете на Кюстендил от Освобождението до наши дни”; Илона Захариева. “Особености на църковната и светска резба в Кюстендил”; Екатерина Керемидарска “Кюстендилската епархия и бежанците от Македония след Освобождението”) В:ИИМ Кн т VІІІ ( Венета Генадиева. “Селища и находки от ранната бронзова епоха от Кюстендилско”;Светослава Филипова, Юниян Мешеков. “Монети от разкопките на римска вила Extra Muros от Пауталия”; Светослава Филипова. “Колективна монетна находка от втората половина на ІІв. от Пауталия”; Румен Спасов, Весеина Вандова. “Нови данни за градоустройството на Пауталия”; Лидия Стайкова- Александрова. “Крайградски некропол от римската епоха в Кюстендил”; Р. Спасов. “Състояние и проблеми на археологическите проучвания в ААР “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”. В:Археологически открития и разкопки през 2002 г. (В. Вандова, Р. Спасов “Теренни обхождания в община Кюстендил) В : Сб. “Пътят”, С., 2003.(Л. Стайкова-Александрова. “Тракийските могили от Кюстендилски регион-хронологическо разпостранение”) В “Нумизматика и сфрагистика, 1-2, 2001(Св. Филипова. “Монети от разкопките на късноантичния град Германия”
Научни доклади и съобщения на специалистите от РИМ- Кюстендил са публикувани и в “Mitteilungen zur Christlichen Archaologie”, Wien 9, 2003 (Св. Филипова. “Монети от разкопките на късноантичен некропол в местността “ Нишан таши” в гр. Сандански). В Сб.”Културните текстове на миналото” (В. Генадиева, Ст. Чохаджиев, Ал. Чохаджиев. “Култови места на Св. Иван Рилски в Кюстендилско.”В Сб.”Спартак. Втори международен симпозиум” 2075 г. от въстанието на Спартак .Трако-римско наследство. 2000 години християнство” (Л. Стайкова “ Тракийски могили от римската епоха в Кюстендилско-история на проучванията и историография”)В Сб. “Римски и ранновизантийски градове в България”, т.2, “Лагери” (Л. Стайкова. “Германия”). В: ВСУ 2003г. (Екатерина Керемидарска “Европейското влияние върху развлеченията на гражданите от големите градове (София, Пловдив, Русе и Варна”).
Под печат в ИИМКн, т. ІХ са следните доклади и съобщения: В. Вандова. “Сондажни проучвания при с. Коняво, Кюстендилско”; Светослава Филипова. “Монета на Пауталия с едикула на Хермес”-;Св. Филипова, А. Тонев. “Монети от разкопките на обект “ Килийно училище в Кюстендил”; В. Дебочички ”Кратки бележки по въпроса за историята на археологическото дружество в Кюстендил. В: Трудове на Научната група – Исторически музей Кюстендил, т. ІІ.:В. Вандова, А. Султанов.”Обобщение на резултатите от лабораторни анализи на фрагменти от керамични съдове от неолитното селище Кременик край Сапарева баня” ; Ек. Керемидарска. “Общественото отношение към проституцията в България”; н.с. Ангел Джонев. “Въпросът за железопътното свързване по долината р. Струма в българо-гръцките отношения (1926-1031 г.).
През 2003г. специалистите от РИМ- Кюстендил, участваха в пет международни научнисимпозиума и конференции, както и в редица национални и регионални научни конференции- ІV Международен симпозиум “ Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”:Дойчин Грозданов “Фибули (І-VІІ в.) от фонда на РИМ-Кюстендил”; В. Генадиева. “Култови масички от неолитното селище при с. Невестино, Кюстендилско”; Л. Стайкова ”Гробни съоръжения от могилните некрополи от територията на Пауталия (І-ІVв.); Р. Спасов “Ранновизантийската и средновековна крепост на Хисарлъка по данни от разкопките през 1990 г.”; Светослава Филипова. “Монетна циркулация през късната античност в Пауталия. Монети от археологически разкопки”; А.Тонев. “Западноевропейски монети от района на с. Невестино”; Екатерина Керемидарска “Етнографското богатство на Кюстендилския регион-състояние и проблеми на проучване”; “Публичните домове в Кюстендил (след Освобождението до войните); Венета Милушева “Социално-икономическият облик на Кюстендил в средата на 19 век”; В. Спасова ”Кръгът от цветя и неговата семантика”; А.Джонев ”Идеи и проекти за железопътното развитие на Югозападна България (1878-1912 г.); Стойнева, Й.Янчева “Директорите на Кюстендилското педагогическо училище-ръководители от новото време”; В. Дебочички ”Към историята на музейното дело в Кюстендил през 20-30-те години на ХХ век”. Международен симпозиум “ Праисторическа Тракия”-В. Вандова ”Неолитни керамични съдове с графитирана повърхност от долината на Струма”. Международна научна конференция “Културните текстове на миналото: носители, символи идеи” - В.Генадиева, Ст. Чохаджиев,А. Чохаджиев “Нови данни за култа към Св. Иван Рилски в Кюстендилско”; Международна конференция “ Култът към мъченици и реликви и неговата архитектура на Изток и Запад ІІІ-VІІ в.”-Л. Стайкова. “ Реликварии от Пауталия”; Международна научна конференция, посветена на 100годишнината на Илинденско преображенското въстание-А.Джонев. “Отношението на България към проектите на Османската империя за железопътното им свързване в Македония”.
Останалите научни форуми с участието на научни сътрудници и уредници от музея са: Втора регионална археологическая конференция “ Кюстендил 2003 г. (Св. Филипова, А. Тонев “Монети от разкопките на обект “ Килийно училище в Кюстендил ; В. Вандова. ”Праисторическо селище в с. Пиперков чифлик, община Кюстендил“; Л.Стайкова. “Могилен гроб от римската епоха при с. Лиляч, Кюстендилско”; Дойчин Грозданов “Фибули от фонда на РИМ-Кюстендил”; Р.Спасов “Основни резултати от проучването на средновековния и късносредновековния пласт в Кюстендил през 2001 г.”; ХІІ конференция със Исторически факултет на Софийски университет “ Св. Климент Охридски на тема “ Спасителите в историята”(В. Спасова. “Босилекът –Христово цвете, Кръстно цвете”;В.Стойнева, Й. Янчева. “Поливариантност на Кюстендилската акция по спасяването на българските евреи”; В. Милушева ”Вакъфската библиотека в Кюстендил в средата на ХІХ век”; Научна конференция, орг. от МНИ и ИМ-Дупница, 21 ноември 2003г.( А. Джонев. “Колекция от негативи, свързани с македонското освободително движение, съхранявана в РИМ-Кюстендил) ;Национална научна конференция, В.Търново (В.Стойнева, Й. Янчева. “Илинденското въстание в спомените на кюстендилци”; Национална научна конференция, “Панаири, пазари, тържища в българските земи”, Търговище - В.Стойнева, Й.Янчева. “Кюстендил и панаирите”; Й.Янчева. “Кюстендилските национални овощарски изложби”;Национална кръгла маса “ 125 години от Освобождението на България”, гр. Перник, март 2003г-В. Дебочички “Ильо Марков и освобождението на Кюстендил”
Направеният библиографски преглед на научната продукция на музея за 2003г., който далеч не претендира за изчерпателност, надявам се ще потвърди самооценката ни за развиващия се научен потенциал на музейната колегия. През настоящата и следваща година се надяваме, че пред специализираните научни съвети към Българска академия на науките ще бъдат докладвани и защитени успешно, подготвяните от настоящите и бивши наши колеги дисертации. От особено значение е и научното развитие на младите колеги, които да запълнят успешно празнината, оставена след преминаването и преместването на редица наши колеги-ст.н.с. Иля Прокопов, доц.Стефан Чохаджиев, ст.н.с. Щелиян Щерионов, д-р Веселка Кацарова, Галя Чохаджиева, Юниян Мешеков и др.към институтите на БАН, ВУЗ и музеи, което от своя страна е също атестат за научния потенциал на Кюстендилския музей.

V. Експозиционна дейност:
През последните години музейната колегия полага системни усилия да покаже и представи представи богатите колекции, които съхранява в своите трезори. Изминалата година беше изключително плодотворна и резултатна в това направление. Благодарение на проявеното разбиране и отделени средства от общинското ръководство значително е подобрено физическото състояние на съществуващите четири музейни експозиции. На 9 март 2003г. в новопостроената къща-музей “ Димитър Пешев”, се откри постоянна изложба, посветена на спасителите на българските евреи, кюстендилците Димитър Пешев, Асен Суйчмезов, Иван Момчилов, Петър Михалев и Владимир Куртев. Актуализирана и реновирана е постоянната изложба “Национално освободителни борби на българското население от Кюстендил и Кюстендилско (ХV-ХІХ в.) в къща-музей “ Ильо Войвода”.През м.юли в къщата-музей е открита и нова изложбена зала с постоянна изложба на тема “Кюстендил и национално-освободителните борби на българите в Македония”.На 14.02.03 с участието на специалисти от РИМ-Кюстендил е открита в с. Горановци нова етнографска музейна сбирка. Извършена е частична актуализация и реновиране на постоянна изложба “Градски бит –края на ХІХ-началото на ХХв. “ в Къща-музей “Емфиеджиева къща”
Уредени са следните временни изложби: “Морис Бенционов”, съвместно с ХГ” ВладимирДимитров-Майстора”в къща-музей “Димитър Пещев”-март 2003г.;
Нумизматична изложба “Пролет 2003 г.”, съвместно с Нумизматично дружество “Пауталия” , археологическа зала в джамия “ Ахмед бей” - 20 март 2003г.; “Не видях тук пеперуда”, съвместно с Чешкия културен център –София, къща-музей “Димитър Пешев”-април 2003г.; Фото-документална изложба, посветена на 50 годишнината на Л. Янков.- м.август 2003г., зала Стримон.; “Сурвакарски маски от Пернишко”, съвместно с ИМ-Перник, зала “ Стримон”-10 декември 2003г.
През м.ноември 2003г. със свои материали РИМ Кюстендил участва в изложба “ Традиционно облекло и тъкани по течението на средна. Струма”, съвместно с ИМ-Перник, ИМ-Благоевград , експонирана в ИМ-Перник-ноември 2003
През 2003г. по Програма “ Красива България” започна и ремонтът и адаптирането на нова експозиционна зала на музея на бул. България” №55, след завършването на който през настоящата година ще започне експозиционната работата по уреждане на нова археологическа експозиция на музея на площ от 300 кв.м. Предстои по проект “Кюстендилски регион-кръстопът на 8 000 история и култура” да бъде ремонтирано и адаптирано за изложбена зала и обект “Възрожденско училище”, находящо се в Комплекс “ Св.Георги” в експозиционна зала .
За подобряване на експозиционната работа през изминалата година допринесоха и назначените колеги екскурзоводи по програмата “ От социални помощи към заетост”.През 2003г. експозициите на музея работиха без почивен ден. Посетени са от 14 661 посетители.

VІ. Популяризаторска дейност:

Популяризаторската и образователна дейност на музея е също важна страна от дейността му. Трябва обаче самокритично да отбележим, че за съжаление и през изминалата година , независимо от немалко свършената работа липсва цялостна стратегия и целенасочена програма. на музея Факт, който показва подценяването й е и ,че независимо от почти ежедневните ангажименти на музейната колегия не се водят точни и подробни отчети и наблюдение, което не позволява да направим и фактологично пълен отчет.
През 2003г. в са публикувани материали за кръгли годишнини в вестник “ Русия днес и Бюлетин на Културно информационен център “Цариброд”-филиал-Босилеград. С участието на специалисти от музея са подготвени и излъчени документални филми и репортажи по БНТ,ББТ, НКТ” Скат”“ КТ “Колор”, КТ ”Запад”, РТЦ-Благоевград, Радио “Ултра”, Радио Благоевград и др. Колегата А.Джонев е научен консултант на документален филм” Ножоть или края на историята”- 45м.
Изнесени и проведени са над 60 лекции, лектории и беседи с ученици от основните и средни училища в града. Десетки консултации и помощ при изготвяне на реферати, участие във конкурси, дипломни и курсови работи , докторати и др.
Представяне на албума “ВМОРО. Чети и личности в Кюстендилско”, на документалния сборник “Четите на ВМОРО. Дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903-1908”, на творчеството на Методи Димов и др.


VІІ. Регионални функции и задачи:
Дейността на РИМ- Кюстендил през 2003г. се основаваше на определените в нормативните актове задачи и правомощия, основни направления, утвърдени от Национален център “МГИИ” в програмата за 2003г., колегиалност и взаимопомощ с музейната колегия в региона. По направление Информационно осигуряване на музейната дейност в новата административна сграда на музея е изградена и инсталирана вътрешна компютърна мрежа с 16 работни станции. С основната част от целевата субсидия са закупени Сървър –HP Protiant Server ML 310, преносим компютър “ TOSHIBA”Satellite A10| A15 Series, телевизор” Сони” 29 и видео “ Самсунг”, необходими за образователната дейност на музея и матричен принтер A3-KX-P1694 Panasonic.
Закупен е и инсталиран E-Lib Електронен каталог – книги, за създаване на азбучен и тематичен електронен каталог на специализираната научна библиотека и Научен архив на музея. Програмата вече 6 години се прилага във всички по-големи публични библиотеки в Р.България. РИМ-Кюстендил е първият музей, който я въвежда. За срок от три години ще бъде създаден пълен авторски и тематичен електоронен каталог с възможност за интегриране в общата библиотечна информационна система.
В процес на инсталиране и тестване е софтуер, разработен от “ Софтлиб” ООД, гр. София за създаване на електронна база-данни на музейните експонати.
Регионален исторически музей Кюстендил има готовност да инсталира и тества разработения по инициатива на НЦ”МГИИ” аналогичен програмен продукт.
Музеят е включен в общата интернет-страница на българските музеи-подготвена от доброволците на JICA|JOCV България. През 2004г. , след известно забавяне предстои изграждането и на самостоятелен уеб-сайт на музея.
И през 2003 година музеят успешно осъщестяваше поставената му задача да осигурява своевременна и непрекъсната информация на всички музеи и музейни сбирки на територията на Кюстендилска, Пернишка и Благоевградска област-участие в конкурси за подпомагане на проекти, участие в общонационални семинари, конференции и популяризиране на световния и национален опит в областта на музейното дело.
През 2003г. продължи изпълнението на задачата за инвентаризация и регистър на съществуващите музейни сбирки в региона. Създаден е актуализиран регистър на музейните сбирки на територията на област- Кюстендил.

VІІІ Проекти:
През изминалата година музеят в коалиция с Природо-математическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” и Областен комитет на български червен кръст – Кюстендил продължи изпълнението на финансирания от Фондация “ Партнъори –България” по Програма “ Превантивна програма за деца в риск” проект “Свобода и отговорности”. Ангажиментите на музея по проекта бяха насочени към осигуряване на алтернативна ангажираност на учениците от ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, възпитаваща устойчиво поведение и съпротива срещу рискови влияния и осигуряване на условия за по-мощно навлизане на културните институции в училищния живот.
Регионален исторически музей, като партньор на Областна администрация Кюстендил в коалиция с общинските управи на Кюстендил, Невестино, Рила, Бобошево, Сапарева баня, Съвет по туризъм Кюстендил и туристическо дружество “ Осогово”, кандидатства в обявения конкурс по Проект” BG 0102.03” Грант схема за развитие на културния туризъм в България” по Програма ФАР на Европейския съюз.Проектът на Областна администрация Кюстендил, който подробно представяме на първа страница на Музеен вестник е изготвен с активното експертно участие на специалистите от РИМ Кюстендил по отношение на идентификацията и идейната разработка на тематичните културни маршрути, а проектирането на проекта за представяне на Средновековна църква “Св. Георги”и съгласуването им с НИПК, цялостно представяне на културно-историческия потенциал на областта и в изписване на прое кта. Големи и важни са отговорностите на музея в хода на изпълнение и реализация на проекта .
През 2003г. Община Кюстендил кандидатства за първа година с проекти по Програма “ Красива България”. С което започнаха консервационно-реставрационните работи на късно-антична и средновековна крепост на х. “ Хисарлъка”, ремонтните работи на “ Бивш стол на Тютюнева промишленост” за експозиционна зала на музея. Със средства на община Кюстендил е извършен основен ремонт на административната сграда на музея.
Надяваме се, че през 2004г. чрез изпълнението на текущи и нови проекти ще продължи реновирането, консервацията и реставрацията на музейни обекти и недвижими паметници на културата, за да може да се реализира огромния потенциал за развитие на културния туризъм в Кюстендил.

ІХ. Бюджет:
Утвърдената бюджетна субсидия за музея през 2003г. бе в размер на 206 339 лв. Неговото изпълнение е в размер на 258 687 лв. Във връзка с регионалния статут на музея и 153 Постановление на Министерски съвет музеят получи целева субсидия от НЦ”МГИИ” в размер на 7 890 лв. Общата сума на допълнително привлечените средства е в размер на 79 041 лв., в това число Програма за временна заетост 77 165 лв.главно целеви средства по посочените проекти , както и за проведените археологически проучвания в НААР “ Пауталия-Велбъжд-Кюстендил “ - 3 000 лв. Като цяло изминатата година се характеризираше с финансова стабилност, което позволи една ритмична и успешна дейност на музея. Разбира се финансовата субсидия е недостатъчна, особено за същинската и основна дейност на музея- теренните археологически проучвания, научно-изследователска и издателска дейност, абонамент на специализирани научни издания ,недостатъчни са средства за повишаване квалификацията на специалистите, Ето защо и през настоящата 2004г. музейната ни колегия ще положи всички усилия за привличане на допълнителни средства по различни проекти.
С публикувания отчет, колкото и подробен да е той не може да се даде пълна представа за работата на музея през 2003 г. Надяваме се обаче, че той позволява да се направи обективна оценка на дейността му. Оценка, която ,както винаги сме изтъквали по право принадлежи на гражданите на гр. Кюстендил, на музейната колегия в страната и на всички , които надяваме че стават все повече, които сме спечелили за каузата на музея .
Накрая искам да благодаря на всички специалисти и служители в РИМ-Кюстендил за положените усилия и висок професионализъм. На предишното и настоящо ръководство на община Кюстендил, на всички институции и граждани, спомоществуватели, дарители и приятели на музея, с чиято помощ през изминалата година за успяхме да реализираме успехите и достиженията си.Валентин Дебочички

Назад Горе

 

spacer
pixel

© Regional Historical Museum “Academician Yordan Ivanov”, Kyustendil - 2004-2006